výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 33, 1-22

1 Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv! 2 Oslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu zahrajte. 3 Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě! 4 Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé. 5 Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! 6 Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. 7 Mořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnic. 8 Měj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa, ctěte jej! 9 On promluvil - a stalo se, všechno povstalo jeho příkazem. 10 Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací. 11 Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky! 12 Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví! 13 Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, 14 z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na zemi. 15 Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. 16 Krále nezachrání veliké vojsko, hrdinu nevyprostí velká udatnost. 17 Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když má sílu, nedá vyváznout. 18 Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají, 19 aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. 20 Naše duše po Hospodinu touží - on je naše pomoc a náš štít! 21 On je radostí našeho srdce, v jeho svaté jméno doufáme. 22 Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!

Ž 33, 1-22

Verš 1
Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv!
Ž 147:1 - Haleluja! Jak dobré je zpívat našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná!

Verš 3
Zazpívejte mu novou píseň, hrajte krásně a hlasitě!
Ž 40:3 - Z vlhké jámy vytáhl mě, z kalné bažiny, mé nohy postavil na pevné skále, mé kroky upevnil.
Ž 96:1 - Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem!
Ž 98:1 - Žalm. Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě vítězství.
Ž 144:9 - Novou píseň ti pak, Bože, zazpívám, na desetistrunné loutně zahraju ti žalm.
Iz 42:10 - Zpívejte Hospodinu novou píseň, po celém světě chvalte jej - námořníci, moře i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé!
Zjv 5:9 - a zpívali novou píseň: "Jsi hoden vzít tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a jazyka, lidu i národa.
Zjv 14:3 - Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před těmi čtyřmi bytostmi i před těmi starci. Tu píseň se nikdo nemohl naučit, jen těch sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených ze země.

Verš 5
Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem!
Ž 45:7 - Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé.
Heb 1:9 - Miluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé."
Ž 119:64 - Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč mě prosím o svých zákonech!

Verš 6
Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst.
Gn 1:6 - Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!"

Verš 10
Záměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací.
Iz 19:3 - Duch Egypta se zcela vytratí, na čem se uradí, to překazím. Budou se radit s modlami a nebožtíky, s věštci a duchaři,

Verš 11
Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků navěky!
Prís 19:21 - Člověk má v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin.
Prís 21:30 - Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí.
Iz 46:10 - Já od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: "Má vůle stane se, udělám vše, co se mi chce."

Verš 12
Blaze národu, jehož Bůh je Hospodin, lidu, jenž vyvolil za své dědictví!
Ž 65:4 - Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš!
Ž 144:15 - Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!

Verš 18
Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají,
Jób 36:7 - Neodvrací zrak od poctivých, na trůn je s králi posadí, aby je povýšil až navěky.
Ž 34:15 - Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
1Pt 3:12 - Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, uši naklání k jejich modlitbám, Hospodinova tvář je ale obrácená proti pachatelům zla."

Z 33,3 - Novú vari preto, lebo Pán poskytol nové dobrodenia.