výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 48, 1-15

1 Zpívaný žalm synů Korachových. 2 Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. 3 Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. 4 Bůh sám je v jeho palácích, ukázal, že je jim pevností! 5 Králové totiž, když se spolčili, společně k městu přitáhli. 6 Když na ně pohlédli, zůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. 7 Zděšením byli tenkrát přemoženi, jako rodička se chvěli bolestí 8 tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. 9 O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní až navěky! séla 10 Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed tvojí svatyně. 11 Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála do všech končin země dosahá. Pravice tvá je plná spravedlnosti - 12 hora Sion ať se veselí! Jen ať jásají judské dcery nad soudy Božími! 13 Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, 14 jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: 15 Tento Bůh je náš Bůh na věky věků, on bude naším vůdcem, dokud jsme naživu!

Ž 48, 1-15

Verš 2
Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti.
Mt 5:35 - ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále.

Z 48 - Tento žalm je obdobný ako oba predchádzajúce (46 a 47). Hlavnou myšlienkou žalmu je mimoriadna záchrana mesta Jeruzalema.

Z 48,3 - Cirkev bude stredom a prameňom pokoja a duševných radostí pre každého, kto uverí v Ježiša Krista.

Z 48,5 - Nepriateľskí králi sa spoločne vychytili proti svätému mestu a nezadržateľne postupujú proti svätému mestu. Keby šlo o Edomčanov, Moabčanov a Amončanov (2 Krn 20), žalm by verne zachycoval udalosti, ktoré sa stali v ten deň v okolí Jeruzalema.

Z 48,8 - "Lode taršišské" boli lode, ktoré mohli plávať na dlhej ceste, pravdepodobne z Palestíny až do dnešného Španielska, do Tartesu (Tartess), prístavu na juhovýchodnom pobreží Pyrenejského polostrova. Východný vietor (Ez 27,26) bol veľmi nebezpečný aj pre najväčšie lode, nič mu neodolalo.