výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 40, 1-18

1 Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. 2 Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. 3 Z vlhké jámy vytáhl mě, z kalné bažiny, mé nohy postavil na pevné skále, mé kroky upevnil. 4 Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. 5 Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací k pyšným ani k těm, kdo se řídí lží. 6 Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než dá se vypočíst! 7 Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! 8 Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsáno. 9 Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." 10 Ve velikém shromáždění jsem spravedlnost zvěstoval, své rty jsem nezdržoval, to víš, Hospodine, sám. 11 Tvoji spravedlnost v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým shromážděním jsem tvou lásku a věrnost netajil. 12 Své slitování, Hospodine, mi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! 13 Obklopily mě pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny mě dostihly, že přes ně nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! 14 Kéž mě, Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi! 15 Ať jsou zahanbeni, ať se stydí všichni, kdo mě o život chtějí připravit! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! 16 Ať jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. 17 Ať se však radují a veselí se v tobě všichni ti, kdo tě hledají. Ať navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. 18 Já sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na mě, můj Pane, pomyslel! Má pomoc, má záchrana jsi přece ty, Bože můj, prosím nemeškej!

Ž 40, 1-18

Verš 8
Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsáno.
Ž 37:31 - Zákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou.
Iz 51:7 - Poslouchejte mě, znalci spravedlnosti, lide, který má v srdci mé učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy.

Verš 9
Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si."
Ž 35:18 - Ve velikém shromáždění tě pak budu chválit, před početným lidem tě oslavím.
Ž 111:1 - Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých.

Verš 14
Kéž mě, Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine, pospěš mi!
Ž 35:4 - Ať jsou zahanbeni, ať se stydí ti, kdo mě chtějí o život připravit! Ať jsou zpět zahnáni, ať se hanbí ti, kdo vymýšlejí, jak mi uškodit!
Ž 35:26 - Ať jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstí! Studem a hanbou ať jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají!
Ž 70:2 - Kéž bys mě, Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc!
Ž 71:13 - Ať jsou zahanbeni, ať už zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou ať jsou přikryti ti, kdo usilují o mé neštěstí!

Verš 6
Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich promluvit, je jich však víc, než dá se vypočíst!
Heb 10:5 - A proto Kristus, když přichází na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravil;

Z 40 - Žalm je mesiášsky.

Z 40,7-11 - V týchto veršoch hovorí žalmista o spôsobe poďakovania za poskytnutú pomoc. Tvrdí, že človek sa môže najlepšie odvďačiť Bohu poslušnosťou, obetou ducha, a nie vonkajšími obetami, ktoré nestoja vonkoncom nič, ak pritom nepodriaďujeme svoju vôľu Božej vôli (Ž 51). "Nepraješ si,… nežiadaš", tieto výrazy neoznačujú v hebrejskej reči výlučne zápor, iba umenšujú, uberajú na dôležitosti veci, o ktorú ide."Vo zvitku"… príkaz plniť Božiu vôľu je napísaný v Písme.Pán žiada od svojho ľudu lásku a oddanosť (Dt 6,6; Prís 3,3; 7,3; Iz 51,7), ale jedine Kristus splnil dokonale tento príkaz a dal nám príklad, ako to máme robiť (Hebr 10,5-7; Jer 31,33; Jn 4,34; 6,38; 5,39; Lk 24,25-27 atď.).

Z 40,14-16 - Verše, čo nasledujú, sú aj v žalme 70. Poniektoré verše sa nachodia aj v žalme 35,4.21.27.