výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 135, 1-21

1 Haleluja! Chvalte jméno Hospodin, chvalte, Hospodinovi sloužící, 2 vy, kdo stojíte v domě Hospodinově, v domě našeho Boha, v jeho nádvořích! 3 Chvalte Hospodina - jak dobrý je Hospodin! Jeho jméno opěvujte - jak je nádherné! 4 Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem! 5 Hospodin je veliký - to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. 6 Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině! 7 On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic. 8 On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí až po dobytek. 9 Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé! 10 On porazil četné národy a mocné krále zbil - 11 emorejského krále Sichona i Oga, krále Bášanu, a všechny krále v Kanaánu. 12 Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! 13 Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení. 14 Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! 15 Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích. 16 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. 17 Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! 18 Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ně doufají! 19 Rodino Izraelova, velebte Hospodina! Rodino Áronova, velebte Hospodina! 20 Rodino Leviho, velebte Hospodina! Kdo ctíte Hospodina, velebte Hospodina! 21 Ze Sionu ať je Hospodin veleben - Jeruzalém je jeho domovem! Haleluja!

Ž 135, 1-21

Verš 4
Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem!
Ex 19:5 - Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,
Dt 7:6 - Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi.
Tít 2:14 - On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro.
1Pt 2:9 - Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Verš 7
On nechá od obzoru stoupat mraky, k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.
Jer 10:13 - Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.
Jer 51:16 - Svým hlasem rozezvučí vody na nebi, od obzoru nechá stoupat oblaky; k lijáku připojuje blesky, vypouští vítr ze svých pokladnic.

Verš 8
On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí až po dobytek.
Ex 12:12 - V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin.
Ex 12:29 - O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka.
Ž 78:51 - V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových.

Verš 9
Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone, na všechny služebníky tvé!
Ex 7:1 - Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem.
Ex 8:1 - Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na celou egyptskou zem z nich vyveď žáby!'"
Ex 9:1 - Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili.
Ex 10:1 - Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych uprostřed nich konal tato znamení.
Ex 14:1 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Verš 10
On porazil četné národy a mocné krále zbil -
Joz 12:1 - Toto jsou králové té země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon až k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava:

Verš 12
Jejich zemi pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid!
Ž 78:55 - Pohany vyhnal před jejich tváří, losem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlil.

Verš 13
Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka, Hospodine, po všechna pokolení.
Ž 102:12 - Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám.

Verš 14
Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít!
Dt 32:36 - Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, až uvidí, že už je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je.

Verš 15
Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou člověčích.
Ž 115:4 - Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích.

Z 135,1 - Porov. Ž 134,1.

Z 135,4 - Izraelský ľud sa viac ráz nazýva "vlastníctvo" (Dt 7,6), vec, ktorá je zvláštnym spôsobom Pánova (Ex 19,5; Dt 14,2; 26,18).

Z 135,5 - "Že náš Boh je nad všetkými bohmi"- nanajvýš možno pripustiť, že žalmista hovorí za pohanov, akoby povedal: Pán je aj nad tými, ktorých pohania považujú za bohov (porov. Ž 97,9), ale v skutočnosti nie sú ničím (15-18).

Z 135,7 - Blesky oznamujú blížiacu sa búrku a sprevádzajú ju - "bleskami vyvoláva dážď" (Gn 7,11; 28,17; Iz 40,22; Jób 26,11; Ž 24,2; 29,3; Zach 10,1 n. atď.).

Z 135,15-18 - Porov. Ž 115,4-8.

Z 135,19-20 - Porov. Ž 118,1-4.