výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 136, 1-26

1 Haleluja! Oslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky! 2 Oslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! 3 Oslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! 4 On jediný veliké divy působí - jeho láska trvá navěky! 5 On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky! 6 On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky! 7 On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky! 8 Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! 9 Měsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! 10 On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky! 11 Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! 12 V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! 13 On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! 14 A jeho středem provedl Izrael - jeho láska trvá navěky! 15 Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! 16 On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! 17 On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky! 18 A pobil krále věhlasné - jeho láska trvá navěky! 19 Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! 20 I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky! 21 A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky! 22 Dědictví Izraeli, svému sluhovi - jeho láska trvá navěky! 23 On na nás pamatoval v naší porobě - jeho láska trvá navěky! 24 Vytrhl nás z ruky našich nepřátel - jeho láska trvá navěky! 25 On veškeré tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěky! 26 Oslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky!

Ž 136, 1-26

Verš 5
On ve své moudrosti nebe učinil - jeho láska trvá navěky!
Gn 1:1 - Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi.

Verš 6
On na vodách zemi rozložil - jeho láska trvá navěky!
Ž 24:2 - vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!

Verš 7
On veliká světla učinil, - jeho láska trvá navěky!
Gn 1:14 - Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;

Verš 8
Učinil slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěky!
Gn 1:16 - Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.

Verš 10
On pobil prvorozené v Egyptě - jeho láska trvá navěky!
Ex 12:29 - O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, až po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno prvorozené z dobytka.
Ž 78:43 - Na den, kdy Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil.
Ž 78:51 - V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových.

Verš 11
Vyvedl z jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky!
Ex 12:31 - Té noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali!
Ex 12:51 - Právě toho dne vyvedl Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem.
Ex 13:3 - Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta, z domu otroctví, neboť Hospodin vás odtud vyvedl silou své ruky. Proto ať se nejí nic kvašeného.
Ex 13:17 - Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem, ačkoli byla kratší. Bůh si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta."

Verš 12
V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky!
Ex 6:4 - Sám jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi, kterou procházeli jako poutníci.

Verš 13
On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky!
Ex 14:21 - Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem. Ten vanul celou noc, až se z moře stala souš. Vody se rozestoupily
Ž 78:13 - Rozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady.

Verš 15
Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky!
Ex 14:24 - K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku.

Verš 16
On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky!
Ex 15:1 - Tehdy zpíval Mojžíš se syny Izraele tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinu, slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!
Ex 16:1 - Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem.
Ex 17:1 - Celá izraelská obec potom podle Hospodinova rozkazu vytáhla z pouště Sin na další cestu. Když se však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít.
Ex 19:1 - Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj.
Ž 78:53 - Vodil je bezpečně, takže se neděsili, nad jejich nepřáteli se vody zavřely.

Verš 17
On porazil krále veliké - jeho láska trvá navěky!
Nm 21:24 - Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, až k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná).
Nm 21:34 - Hospodin Mojžíšovi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu."
Joz 12:1 - Toto jsou králové té země, které synové Izraele pobili a jejichž zem na východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon až k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava:
Ž 135:10 - On porazil četné národy a mocné krále zbil -

Verš 20
I Oga, krále Bášanu - jeho láska trvá navěky!
Dt 3:1 - Potom jsme se obrátili a vydali se vzhůru cestou k Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei.

Verš 21
A jejich zemi dal za dědictví - jeho láska trvá navěky!
Joz 12:6 - Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izraele a Hospodinův služebník Mojžíš dal jejich zem do vlastnictví synům Rubenovým a Gádovým a polovině kmene Manasesova.

Z 136 - Táto pieseň je mozaikovou skladbou zo starších náboženských piesní. Formou sa podobá našim litániám.

Z 136,2 - Slová "Boh nad bohmi,… Pán nad pánmi" sú hebraizmy ako "Boh vedomostí", čo je to isté ako najmúdrejší Boh atď., teda jediný Boh, najvyšší Pán.

Z 136,15 - Žalmista hovorí dosl., že "zhodil faraóna i jeho vojsko".

Z 136,23-26 - Je možné, že žalmista slovom "poníženie" chce naznačiť najväčšie poníženie izraelského národa, babylonské zajatie.