výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Ž 96, 1-13

1 Zpívejte Hospodinu novou píseň, zpívej Hospodinu, celá zem! 2 Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. 3 O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! 4 Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. 5 Bohové národů jsou samé modly, Hospodin ale stvořil nebesa. 6 Sláva a nádhera je v jeho přítomnosti, v jeho svatyni je síla a nádhera. 7 Vzdejte Hospodinu, lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc! 8 Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho nádvoří s dary předstupte. 9 Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem! 10 Národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Pevně je postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! 11 Jásejte, nebesa, země ať raduje se, moře ať burácí se vším, co je v něm! 12 Celý světa kraj ať se veselí, ať zvučí všechno lesní stromoví 13 před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!"

Ž 96, 1-13

Verš 9
Klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse, před ním se rozechvěj, celá zem!
Ž 29:2 - Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se Hospodinu v kráse svatosti!

Verš 13
před Hospodinem, který přichází: "Přichází, aby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit v pravdě své!"
Ž 98:9 - před Hospodinem, jenž přichází soudit zem. On bude spravedlivě soudit svět, národy bude soudit poctivě!
Zjv 19:11 - Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.