výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 62, 1-13

1 Pre zbormajstra Jedutúna. Dávidov žalm. 2 Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja spása. 3 Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem príliš otrasený. 4 Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca. 5 Len o tom sa radia, ako ho strhnúť z výšky. Milujú lož. Ústami žehnajú, no srdcom preklínajú. — Sela — 6 Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. 7 Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. 8 V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. 9 Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom. — Sela — 10 Pozemšťania sú ako dych, ľudia sú len klam. Na váhach sú všetci ľahší, než je dych. 11 Nespoliehajte sa na útlak, nevkladajte márnu nádej do zbojstva. Ak pribúda majetok, neupínajte k nemu srdce. 12 Raz prehovoril Boh, dvoje som z toho vyrozumel: Bohu patrí moc. 13 U teba, Pane, je milosť, ty iste odplatíš každému podľa jeho skutkov.

Ž 62, 1-13

Verš 12
Raz prehovoril Boh, dvoje som z toho vyrozumel: Bohu patrí moc.
Jób 34:11 - Veď človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchádza podľa jeho ciest.
Prís 24:12 - Ak povieš: Pozri, my sme to nevedeli, vari ten, čo skúma srdcia, tomu nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to nevie? On odplatí človeku podľa jeho skutkov.
Jer 32:19 - Si veľký v múdrosti a mocný v skutkoch, tvoje oči dozerajú na všetky cesty ľudských synov, aby si každému odplatil podľa jeho cesty a podľa ovocia jeho skutkov.
Ez 7:27 - Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.
Ez 33:20 - A predsa hovoríte: Pánova cesta nie je správna. Každého z vás budem súdiť podľa jeho spôsobu života, dom Izraela!
Mt 16:27 - Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov.
Rim 2:6 - Boh odplatí každému podľa jeho skutkov:
2Kor 5:10 - Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele — či dobré, alebo zlé.
Ef 6:8 - Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný.
Kol 3:25 - Lebo každý, kto sa dopúšťa neprávosti, prijme odplatu za neprávosť. Boh nikoho neuprednostňuje.
1Pt 1:17 - A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine.
Zjv 22:12 - Hľa, prídem čoskoro a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.

Z 62 - žalmu.- Autorom žalmu je Dávid a obsah žalmu prezrádza, čo cítil a odkiaľ čerpal silu v ťažkých časoch Absolónovho prenasledovania (2 Sam 17).

Z 62,12 - Tu Žalmista chce zdôrazniť dve veci, teda prvé číslo umenšuje: "Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje". Teda: "raz… dvoje" značí toľko, ako že počul dvoje a pevne sa drží obidvoch vecí (porov. Prís 6,16-19; 30,15; Am 1,3).