výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 106, 1-48

1 Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť. 2 Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? 3 Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. 4 Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu, navštív ma svojou spásou, 5 aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. 6 Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. 7 Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Červenom mori. 8 On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. 9 Pohrozil Červenému moru a ono vyschlo, hlbinami ich previedol ako púšťou. 10 Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. 11 Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. 12 Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. 13 Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. 14 Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. 15 Dal im teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli. 16 V tábore závideli Mojžišovi aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. 17 Otvorila sa zem a pohltila Dátana, pokryla zberbu Abírama. 18 Proti tejto zberbe vzbĺkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. 19 Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatu modlu. 20 Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. 21 Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, 22 zázraky v Chámovej krajine, úžasné skutky pri Červenom mori. 23 Už vyhlásil, že ich vyplieni, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. 24 Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu, 25 reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. 26 Na prísahu proti nim pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, 27 ich potomstvo rozoženie medzi pohanov a rozpráši do všetkých krajín. 28 Spriahli sa s Baál-Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvym bohom. 29 Dráždili ho svojím správaním, preto ich postihla pohroma. 30 Povstal Pinchás, vykonal rozsudok a pohroma prestala. 31 To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až naveky. 32 Rozhnevali ho pri meríbskych vodách; aj Mojžiš pre nich zle pochodil, 33 tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. 34 Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, 35 lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby: 36 slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom; 37 obetovali svojich synov i svoje dcéry démonom; 38 prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám, a zem bola poškvrnená krvou. 39 Poškvrnili sa vlastnými skutkami; vlastnými zločinmi porušili vernosť. 40 Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu, sprotivil si svoje dedičstvo. 41 Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. 42 Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. 43 Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali, vo svojej neprávosti stále upadali. 44 Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. 45 Pre nich si pripomenul svoju zmluvu, pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. 46 Vzbudil k nim ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. 47 Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou! 48 Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech povie: Amen. Haleluja!

Ž 106, 1-48

Verš 1
Haleluja! Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá jeho milosť.
Ž 107:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 118:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 136:1 - Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Verš 6
Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali.
Lv 26:40 - Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali.
Jer 3:25 - Ležíme vo svojej hanbe, pokrýva nás naša potupa, lebo sme zhrešili proti Hospodinovi, nášmu Bohu, my aj naši otcovia od našej mladosti až podnes a neposlúchali sme Hospodina, nášho Boha.
Dan 9:5 - Zhrešili sme a bezbožne konali zlo. Vzopreli sme sa a odklonili sme sa od tvojich prikázaní a príkazov.

Verš 7
Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť, búrili sa pri mori, pri Červenom mori.
Ex 14:11 - Povedali Mojžišovi: Nebolo v Egypte dosť hrobov? Doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti! Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyviedol z Egypta?

Verš 8
On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc.
Ex 9:16 - Zachoval som ťa však len preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc a po celej zemi sa rozprávalo o mojom mene.

Verš 9
Pohrozil Červenému moru a ono vyschlo, hlbinami ich previedol ako púšťou.
Ex 14:21 - Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodin po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysušil ho. Voda sa rozdvojila.
Ex 14:29 - Izraeliti však prešli stredom mora po suchu; vody boli ako múr po ich pravej a ľavej strane.

Verš 11
Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný.
Ex 14:27 - Mojžiš vystrel ruku nad more a to sa nadránom vrátilo na svoje miesto. Vody sa valili proti utekajúcim Egypťanom a Hospodin ich zalial vlnami uprostred mora.
Ex 15:5 - Prahlbiny ich pokryli, ako kameň klesli do hlbín.

Verš 12
Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev.
Ex 14:31 - Keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi.
Ex 15:1 - Vtedy zaspieval Mojžiš a Izraeliti Hospodinovi túto pieseň: Hospodinovi chcem spievať, lebo sa veľmi preslávil; koňa i jeho jazdca zmietol do mora.

Verš 14
Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha.
Ex 16:3 - Izraeliti im hovorili: Radšej sme mohli pomrieť Hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a najedli sme sa chleba do sýtosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom.
Nm 11:4 - Ľudu, čo sa poschádzal medzi nich, sa zmocnil veľký hlad. Aj Izraeliti začali znova bedákať a vraveli: Kto nás nasýti mäsom?
Nm 11:6 - Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme, iba mannu.
Nm 11:33 - No ešte mali mäso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť, keď proti ľudu vzplanul Hospodinov hnev. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu.
Ž 78:18 - V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm podľa svojich chúťok.
1Kor 10:6 - Toto sa pre nás stalo predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni.

Verš 15
Dal im teda, čo si žiadali, dopustil však, aby chradli.
Nm 11:20 - ale celý mesiac, kým sa jej neprejete a nesprotiví sa vám. To preto, lebo ste opovrhli Hospodinom, ktorý je medzi vami a s plačom ste pred ním volali: Prečo sme len odišli z Egypta?
Nm 11:33 - No ešte mali mäso medzi zubami, skôr než ho stačili požuť, keď proti ľudu vzplanul Hospodinov hnev. Hospodin dopustil na ľud ťažkú ranu.
Ž 78:30 - Nestihli uspokojiť svoju žiadostivosť, jedlo mali ešte v ústach,
Iz 10:16 - Preto Pán, Hospodin zástupov, zošle chradnutie na jej vypasených a pod jej slávou bude blčať oheň ako požiar.

Verš 16
V tábore závideli Mojžišovi aj Áronovi, Hospodinovmu svätému.
Nm 16:2 - Tí spolu s dvestopäťdesiatimi Izraelitmi povstali proti Mojžišovi. Boli to vodcovia pospolitosti, zástupcovia v zhromaždení, muži zvučného mena.

Verš 17
Otvorila sa zem a pohltila Dátana, pokryla zberbu Abírama.
Nm 16:31 - Len čo to dopovedal, roztvorila sa pod nimi pôda,
Dt 11:6 - a čo urobil Dátanovi a Abíramovi, synom Rúbenovca Elíaba, keď zem roztvorila svoj pažerák a pohltila ich aj s rodinami, stanmi a so všetkými ich prívržencami z celého Izraela.

Verš 18
Proti tejto zberbe vzbĺkol oheň, bezbožníkov strávil plameň.
Nm 16:35 - Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil tých dvestopäťdesiat mužov, ktorí priniesli kadidlo.
Nm 16:46 -

Verš 19
Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatu modlu.
Ex 32:4 - On to od nich vzal, zhotovil formu a ulial podobu teľaťa. Oni povedali: To sú tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta.

Verš 23
Už vyhlásil, že ich vyplieni, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev.
Ex 32:11 - Mojžiš sa však usiloval obmäkčiť Hospodina, svojho Boha, a povedal: Hospodin, prečo planie tvoj hnev proti tvojmu ľudu, ktorý si svojou veľkou silou a pevnou rukou vyviedol z Egypta?
Ex 32:32 - Strpíš ešte ich hriech? Ak nie, tak ma vymaž zo svojej knihy, ktorú píšeš!
Dt 9:13 - Ďalej mi Hospodin povedal: Vidím, že tento ľud je naozaj tvrdošijný.
Dt 10:10 - Ja som však ako predtým zostal na vrchu štyridsať dní a štyridsať nocí a Hospodin ma aj teraz vypočul, lebo Hospodin ťa už nechcel zahubiť.

Verš 24
Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu,
Nm 14:1 - V tú noc celá pospolitosť začala kričať a ľud nariekal.

Verš 26
Na prísahu proti nim pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať,
Nm 14:28 - Povedz im: Ako žijem — znie výrok Hospodina — naložím s vami tak, ako ste o tom predo mnou hovorili.

Verš 27
ich potomstvo rozoženie medzi pohanov a rozpráši do všetkých krajín.
Ž 44:11 - Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili.
Ez 20:23 - No zdvihol som ruku a prisahal som proti nim na púšti, že ich rozptýlim medzi národy a že ich roztrúsim po krajinách,

Verš 28
Spriahli sa s Baál-Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvym bohom.
Nm 25:3 - Keď sa Izraeliti dostali do služby Baál-Peóra, Hospodinov hnev vzplanul proti nim.
Nm 31:16 - Veď práve ony na Bileámovu radu zvádzali Izraelitov, aby pre Peóra opúšťali Hospodina. Preto Hospodinovu pospolitosť stihla pohroma.
Zjv 2:14 - No iba toto mám proti tebe: máš tam ľudí, čo sa pridŕžajú učenia Bileáma, ktorý učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby jedli mäso obetované modlám a aby smilnili.

Verš 32
Rozhnevali ho pri meríbskych vodách; aj Mojžiš pre nich zle pochodil,
Nm 20:12 - Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svätosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám.
Ž 95:8 - Nezatvrdzujte si srdce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Massy,

Verš 35
lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby:
Sdc 2:2 - Vy však nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrajte. No vy ste môj rozkaz neposlúchli. Čo ste to urobili?
Sdc 3:5 - Izraeliti bývali medzi Kanaánčanmi, Chetitmi, Amorejčanmi, Perizzejmi, Chivvijmi a Jebúsejmi.

Verš 37
obetovali svojich synov i svoje dcéry démonom;
Lv 18:21 - Nikoho zo svojho potomstva nedovoľ obetovať Molochovi; nesmieš znesvätiť meno svojho Boha. Ja som Hospodin.
Dt 12:31 - Tak sa nesmieš správať voči Hospodinovi, svojmu Bohu, pretože všetko, čo oni robili pre svojich bohov, je ohavnosťou, ktorú Hospodin nenávidí; oni totiž svojim bohom obetovali na oltári aj svojich synov a svoje dcéry.
2Kr 16:3 - Uberal sa cestou izraelských kráľov, ba i vlastného syna dal upáliť podľa ohavností národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.
2Kr 17:17 - Vlastných synov a dcéry prevádzali cez oheň, zapodievali sa veštbami, čarami a nechali sa zneužiť na činnosť, ktorá sa protiví Hospodinovi, čím ho urážali.
2Kr 21:6 - Dal si upáliť vlastného syna, zaoberal sa veštbou, robil čary, zaopatril si množstvo vyvolávačov duchov a vidcov, aby tak robili Hospodinovi naprotiveň a urážali ho.
2Krn 28:3 - Pálil tymian v Ben-Hinnómskom údolí a dal si upáliť synov podľa odporných zvyklostí národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraelitov.
2Krn 33:6 - V Údolí Ben-Hinnóma dal synov previesť cez oheň, vykonával veštby, čary a zaklínania, priviedol vyvolávačov duchov a vykladačov. Hospodinovi robil všemožne naprotiveň, aby ho tak urážal.

Verš 38
prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a dcér, ktoré obetovali kanaánskym modlám, a zem bola poškvrnená krvou.
Nm 35:33 - Nepoškvrňujte krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškvrňuje krajinu. Zmierenie za vyliatu krv môžete pre krajinu získať len krvou toho, ktorý ju vylial.

Verš 47
Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu a honosiť sa tvojou chválou!
1Krn 16:35 - Volajte: Zachráň nás, Bože, náš záchranca! Zhromaždi a vysloboď nás spomedzi pohanov, aby sme mohli ďakovať tvojmu svätému menu, honosili sa tvojou chválou.

Verš 48
Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! Všetok ľud nech povie: Amen. Haleluja!
1Krn 16:36 - Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! A všetok ľud odpovedal: Amen a Haleluja.

Z 106 - Obsahove je veľmi podobný žalmu predchádzajúcemu. Rozdiel je len v tom, že história vyvoleného národa sa tu podáva pod zorným uhlom národnej nevery a nevďačnosti. Celým žalmom sa tiahne niť pokorenia a pokánia vyvoleného národa.

Z 106,4-5 - Žalmista v duchu vidí budúce šťastné časy národnej obnovy a slávy: návrat do vlasti, ale aj splnenie mesiášskych proroctiev.

Z 106,16-18 - Porov. Nm 16.

Z 106,20 - "Svoju slávu", čiže Boha, ktorého sláva ("kábôd") ich sprevádzala.

Z 106,23 - (Ex 32,10-30; Dt 9,25-29). Mojžiš si žiadal od Pána, aby ho vymazal z knihy žijúcich, ak neodpustí vinu svojmu ľudu. A Pán sa dal uprosiť a načas prepáčil urážku (Ex 33).

Z 106,24 - Ďalšou urážkou Pána bola vzbura ľudu, keď sa vrátili dvanásti vyzvedači z Kanaánu a keď svojimi zvesťami prestrašili a pobúrili ľud (Nm 13 a 14).

Z 106,26-27 - Prvá hrozba sa vyplnila za štyridsaťročného putovania na púšti. Ani len Mojžiš nevošiel do zasľúbenej zeme. Druhá hrozba sa splnila za babylonského zajatia a dovŕšila sa po Mesiášovej smrti.

Z 106,28 - "Jedli z obetí" spolu s Moabčanmi (porov. Nm 25,2-3).

Z 106,36 - Modloslužba sa im stala osídlom, vášňou a príčinou skazy, ako to potom žalmista naznačí v 40. verši.

Z 106,39 - "Porušovali vernosť (dosl. smilnili) svojimi zločinmi." V SZ sa vzťah medzi Bohom a ľudom často opisuje vo forme manželstva. Modloslužba sa kvalifikuje ako cudzoložstvo.