výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 76, 1-13

1 Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Ásafov žalm. Pieseň. 2 Boh je známy v Judsku, veľké je jeho meno v Izraeli. 3 V Šáleme je jeho stan, na Sione má svoj príbytok. 4 Tam polámal ohnivé šípy s lukmi, štít a meč, vojnové zbrane. — Sela — 5 Jasom a velebou prevyšuješ vrchy odveké. 6 Udatní hrdinovia stali sa korisťou, spia svojím spánkom; všetkým bojovníkom ochabli ruky. 7 Tvoja hrozba, Boh Jákobov, omráčila jazdca i koňa. 8 Ty si hrozný. Kto obstojí pred tebou, len čo sa rozhneváš? 9 Z neba si oznámil súd, zem sa zľakla a stíchla, 10 keď Boh povstal, aby súdil, aby zachránil všetkých ubiedených na zemi. — Sela — 11 Áno, teba musí chváliť aj hnev človeka a zvyšok hnevu spútaš. 12 Dávajte sľuby Hospodinovi, svojmu Bohu a spĺňajte ich! Nech všetci vôkol neho prinášajú dary tomu, ktorý vzbudzuje bázeň. 13 Kniežatá zbavuje odvahy, hrozný je pre kráľov zeme.

Ž 76, 1-13

Z 76 - V predchádzajúcom žalme pevec naznačuje, predvída víťazstvo, v tomto ho už oslavuje, žalm je teda víťaznou piesňou. Preto je celkom možné, že žalm vznikol z tej istej príležitosti ako predchádzajúci; potom by mal na zreteli porážku Sennacheribovho vojska za kráľa Ezechiáša r. 701 (2 Kr 19; 2 Krn 32; Iz 36). Lenže Sennacheribova porážka je iba predobrazom úplnej porážky Mesiášových nepriateľov. Žalm by bol typicky, nepriamo, mesiášsky.

Z 76,2 - "V Judei" - tieto slová označujú júdske kráľovstvo, kde v tomto čase panuje Ezechiáš, "v Izraeli" zasa vystihuje kráľovstvo severné, kráľovstvo efraimské, ktoré v tomto čase práve prestáva jestvovať (722).

Z 76,3 - Básnický výraz pre Jeruzalem je "Salem", čo v hebr. značí toľko ako "pokoj".