výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 27, 1-14

1 Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? 2 Keď sa ku mne priblížili zlosynovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utláčatelia a nepriatelia potkli a padli. 3 Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. 4 Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. 5 Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu. 6 Teraz však pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. 7 Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma! 8 Moje srdce ti pripomína tvoje slová: Hľadajte moju tvár! Hľadám tvoju tvár, Hospodin. 9 Neskrývaj svoju tvár predo mnou! Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka! Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy! 10 Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. 11 Hospodin, ukáž mi svoju cestu! Navzdory utláčateľom veď ma po priamom chodníku. 12 Nevydaj ma napospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia; srší z nich krutosť. 13 Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovu dobrotu v krajine živých. 14 Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!

Ž 27, 1-14

Verš 1
Dávidov. Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť?
Iz 10:17 - Svetlo Izraela bude ohňom a jeho Svätý bude plameňom, bude horieť a za jediný deň strávi jej tŕnie a bodľač
Iz 60:19 - Slnko ti nebude viac svetlom vo dne ani mesiac so svojím jasom ti nebude svietiť v noci, ale Hospodin ti bude svetlom naveky a tvoj Boh tvojím jasom.
Mi 7:8 - Neraduj sa nado mnou, nepriateľka moja! Ak som padol, povstanem, ak sedím v tme, Hospodin mi je svetlom.
Lk 1:79 - aby sa zjavil tým, čo sedia v tme a v tôni smrti, a upriamil naše kroky na cestu pokoja.
Jn 1:4 - V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.
Jn 8:12 - Potom k nim Ježiš znova prehovoril: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.
Zjv 21:23 - Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho osvecuje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.
Ž 118:6 - Hospodin je so mnou, nebojím sa. Čo mi urobí človek?

Verš 11
Hospodin, ukáž mi svoju cestu! Navzdory utláčateľom veď ma po priamom chodníku.
Ž 25:4 - |TU(dálet)|Tu Hospodin, daj mi poznať svoje cesty! Nauč ma kráčať po tvojich chodníkoch!
Ž 86:11 - Vyuč ma, Hospodin, svojej ceste a budem žiť podľa tvojej pravdy. Sústreď moju myseľ, aby som mal bázeň pred tvojím menom.
Ž 119:1 - |TU(álef)|Tu Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona.

Verš 14
Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!
Iz 25:9 - V ten deň sa povie: Hľa, on je náš Boh, v neho sme dúfali, on nás spasí! On je Hospodin, v neho sme dúfali, jasajme a radujme sa z jeho spásy!
Iz 33:2 - Hospodin, zmiluj sa nad nami, očakávame ťa, každé ráno buď našou silou a v čase súženia našou spásou.
Hab 2:3 - Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvratne a neomylne sa schyľuje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať.

Z 27,7 - V LXX a Vg namiesto "zaplesalo moje srdce" je takáto lekcia "a moje telo zasa rozkvitlo".

Z 27,8 - "Hľadať Pánovu tvár" - hľadať jeho priazeň a lásku.

Z 27,13 - "Krajina žijúcich" je tento svet, ako "krajina mŕtvych, šeól", je označením života po smrti.