výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 116, 1-19

1 Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, 2 lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. 3 Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti ríše mŕtvych, znášam len súženie a žiaľ. 4 Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život! 5 Hospodin je milostivý a spravodlivý, náš Boh sa zľutúva. 6 Hospodin chráni bezbranných, bol som bezmocný a pomohol mi. 7 Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. 8 Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. 9 Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. 10 Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený. 11 V úzkosti som si povedal: Každý človek sklame. 12 Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? 13 Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. 14 Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. 15 V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. 16 Hospodin, som tvoj služobník, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. 17 Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. 18 Čo som Hospodinovi sľúbil, splním pred všetkým jeho ľudom, 19 v nádvoriach domu Hospodina, v tvojom strede, Jeruzalem. Haleluja!

Ž 116, 1-19

Verš 11
V úzkosti som si povedal: Každý človek sklame.
Rim 3:4 - Vôbec nie. Nech sa ukáže, že Boh je pravdivý a každý človek luhár, ako je napísané: Aby si bol uznaný za spravodlivého vo svojich slovácha aby si zvíťazil, keď ťa súdia.

Verš 10
Uveril som, preto hovorím: Bol som veľmi pokorený.
2Kor 4:13 - Keďže však máme toho istého Ducha viery, ako je napísané: Uveril som, preto som hovoril— aj my veríme, preto aj hovoríme,

Verš 3
Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti ríše mŕtvych, znášam len súženie a žiaľ.
2Sam 22:5 - Oblievali ma vlny smrti, prívaly záhuby ma vydesili.

Verš 7
Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil.
Ž 13:6 - Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

Z 116,3 - Porov. Ž 18,5-6.

Z 116,9 - "V krajine žijúcich" na rozdiel od tých, čo sú už v šeóle, v podsvetí, kde už nemožno slúžiť Bohu (Ž 27,13).

Z 116,10 - Lebo vedel, že na ľudí sa nedá veľmi spoľahnúť.

Z 116,13 - "Vezmem kalich spásy", kalich, z ktorého sa pri ďakovných obetách vylievalo víno k oltáru alebo okolo oltára. Izraeliti rozoznávali dva druhy obetí: krvavé a nekrvavé. Tak pri krvavých ako aj pri nekrvavých používali víno, ktoré sa buď celkom vylialo (pri krvavých obetách), alebo len jeho čiastka, zvyšok sa vypil pri hostine, ktorá vždy nasledovala po ďakovnej obete (porov. Ex 25,29; 29,40; 37,16).

Z 116,16 - Aj žalmista je jeden z Pánových sluhov, patrí mu ako majetok, lebo je "synom služobnice" Pánovej. Otroka, ktorý sa narodil v dome pána, nesmeli predať a patril navždy k domu svojho pána.