výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 81, 1-17

1 Zbormajstrovi. Na nápev: Pri lisoch. Ásafov. 2 Plesajte v Bohu, on je naša sila! Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu! 3 Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu! 4 Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti! 5 Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. 6 Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal: 7 Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. 8 V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa, za hromobitia som ti odpovedal, pri vodách meríbskych som ťa vyskúšal. — Sela — 9 Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiežby si ma poslúchol, Izrael! 10 Nebudeš mať iného boha, nebudeš sa klaňať cudziemu bohu! 11 Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. 12 Môj ľud však nedbal na môj hlas, Izrael ma neposlúchol. 13 Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca, nech idú podľa svojich zámerov. 14 Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, 15 rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. 16 Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval naveky. 17 Bol by som ich kŕmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.

Ž 81, 1-17

Z 81 - Žalm je výzvou k náležitej oslave sviatku. Do úvahy prichádzajú len dva sviatky, a to Veľká noc a slávnosť Stánkov. Ide však skôr o Veľkú noc - "pesah" (naznačujú to vv. 6-7).

Z 81,4 - Tento nástroj, hebr. "šôfár", bol jednoduchý baraní alebo kravský roh. Trúbili naň vždy začiatkom mesiaca, v čase "nového mesiaca" (Nm 10,10), ktorý slávili zvláštnymi obetami (Nm 28,11-15). "Splnom mesiaca" sa začínali sviatky Veľkej noci a Stánkov.

Z 81,17 - Metafora na vyjadrenie Božích prisľúbení (Dt 32,13.14; Joel 3,18; Am 9,13).