výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 141, 1-10

1 Dávidov žalm. Hospodin, k tebe volám, ponáhľaj sa ku mne; počuj môj hlas, keď volám k tebe! 2 Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. 3 Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. 4 Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. 5 Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť, keď ma pokarhá, je to olej na hlavu; moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. 6 Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. 7 Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych. 8 Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči, v teba dúfam, nezbav ma života. 9 Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. 10 Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

Ž 141, 1-10

Verš 2
Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo, moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta.
Ex 29:30 - Počas siedmich dní bude si rúcho obliekať ten syn, ktorý sa po ňom stane kňazom a bude prichádzať k stanu stretávania a konať službu vo svätyni.
Zjv 5:8 - A potom, čo ju vzal, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. Všetci mali citary a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých.
Zjv 8:3 - Prišiel aj iný anjel a postavil sa pred oltár so zlatou kadidelnicou. Dostal mnoho kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, ktorý je pred trónom.

Verš 7
Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla ríše mŕtvych.
Ez 37:1 - Ruka Hospodinova bola nado mnou a Hospodin ma v Duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné kostí.
Ez 37:11 - Povedal mi: Človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. Oni, pravda, hovoria: Suché sú naše kosti a zhynula naša nádej; sme stratení.

Z 141,2 - Okrem celostnej zápalnej obety obetovali aj voňavý kadidlový zápal (Lv 2,1; Ex 30,7-8) na kadidlovom alebo aj zlatom oltári, ktorý stál pred vchodom do svätyne (Ex 30,1; 40,5; 30,6. 34-37). "Pozdvihnutie rúk" je paralelizmus k "modlitbe". Židia sa modlievali s roztiahnutými rukami.

Z 141,6 - Doslovne: "Vedľa skaly boli spustené ich kniežatá"; tieto slová narážajú na nebezpečenstvo, v ktorom sa nachodil Šaul, keď prenasledoval Dávida v jaskynnom teréne v okolí Engadi (1 Sam 24,1-16 alebo 26,8-20). Text je však porušený, preto nie je ani jeden výklad istý.