výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 31, 1-25

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahanbený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou! 3 Nakloň ku mne svoje ucho! Čím skôr ma zachráň! Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. 4 Veď ty si moja skala, moja pevnosť, pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. 5 Vyveď ma z osídla, ktoré mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. 6 Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. 7 Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. 8 Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. 9 Nevydal si ma do ruky nepriateľa, postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. 10 Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni! Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. 11 Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. 12 Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. 13 Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. 14 Počul som predsa šepkanie mnohých: Hrôza zo všetkých strán! Spolčili sa proti mne, radia sa, ako by mi vzali život. 15 Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som: Ty si môj Boh. 16 V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. 17 Rozjasni tvár nad svojím služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou! 18 Hospodin, nedaj ma zahanbiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahanbia, umĺknu v ríši mŕtvych. 19 Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohŕdavo proti spravodlivému. 20 Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. 21 Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skryješ ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. 22 Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obkľúčenom meste. 23 V úzkosti som si povedal: Odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. 24 Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. 25 Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

Ž 31, 1-25

Verš 19
Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohŕdavo proti spravodlivému.
Iz 64:4 - Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Hľa, ty si sa hneval a my sme hrešili, no na odvekých cestách môžeme byť spasení.
1Kor 2:9 - Ale ako je napísané: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočuloa čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú.

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 22:5 - Naši otcovia dúfali v teba, dúfali, a ty si ich vyslobodzoval.
Ž 25:2 - |TU(bét)|Tu V teba som dúfal, nech nie som zahanbený, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Ž 71:1 - K tebe sa utiekam, Hospodin, nech nie som nikdy zahanbený!
Iz 49:23 - Králi budú tvojimi pestúnmi a ich kňažné tvojimi dojkami. Tvárou na zemi sa budú koriť pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh a ty spoznáš, že ja som Hospodin, ktorý nedopustí, aby boli zahanbení tí, čo v neho dúfajú.

Verš 11
Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli.
Jób 19:13 - Bratov odo mňa vzdialil a moji známi sa mi celkom odcudzili.
Ž 38:11 - Srdce sa mi prudko rozbúchalo. Sila ma opustila. A svetlo mojich očí? Aj to zhaslo.

Verš 5
Vyveď ma z osídla, ktoré mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť.
Lk 23:46 - Tu zvolal Ježiš silným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.Keď to povedal, dokonal.

Verš 24
Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom.
Ž 27:14 - Očakávaj Hospodina! Buď silný! Nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina!

Z 31 - Táto modlitba je veľmi blízka Jeremiášovým vyznaniam.

Z 31,2 - Žalmista si aj v ťažkom položení zachoval jasný pohľad k Pánovi, nikdy ho neopúšťa dôvera v Božiu pomoc; Ježiš Kristus, umierajúc na kríži, hovorí slová 6. verša tohto žalmu (Lk 23,46); poznal ich aj sv. Štefan, prvomučeník (Sk 7,59).

Z 31,9 - "Na šíre priestranstvo" - vyviedol si ma z úzkych.

Z 31,10-11 - Tieto verše nám kreslia aj Ježišovo utrpenie.