výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 31, 1-25

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky; vysloboď ma, veď si spravodlivý. 3 Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma. Buď mi skalou útočišťa, opevneným hradom mojej spásy. 4 Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať. 5 Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila. 6 Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil, Pane, Bože verný. 7 Nenávidíš tých, čo si ctia márne modly; ale ja dúfam v Pána. 8 Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť. Spoznal si tieseň mojej duše 9 a nevydal si ma do rúk nepriateľa: moje nohy si postavil na šíre priestranstvo. 10 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; od zármutku mi chabne oko, duša i vnútro moje. 11 Život sa mi v strastiach míňa a roky v nárekoch. Biedny som a slabnem a chradnú mi kosti. 12 Všetci moji nepriatelia mnou opovrhujú, susedom som na posmech a svojim známym som postrachom. Tí, čo ma vidia na ulici, utekajú predo mnou. 13 Vytrácam sa z ich pamäti ako mŕtvy, som sťa odhodená nádoba. 14 Veru čujem, ako ma mnohí hania: hrôza zo všetkých strán. Spolčujú sa proti mne a radia sa o tom, ako ma zabiť. 15 Ja sa však spolieham na teba, Pane, a hovorím: „Ty si môj Boh, 16 v tvojich rukách je môj osud.“ Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. 17 Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom a zachráň ma vo svojom milosrdenstve. 18 Pane, nech nie som zahanbený, veď vzývam teba; nech sa hanbia bezbožní a nech zmĺknu v podsvetí. 19 Nech onemejú pery úlisné, ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti v pýche a v pohŕdaní. 20 Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí. 21 Záclonou svojej tváre ich kryješ pred zúrivosťou ľudu. V stánku ich chrániš pred svárlivými jazykmi. 22 Pane, buď zvelebený, že si mi preukázal milosrdenstvo v opevnenom meste. 23 Už som si v strachu hovoril: „Odvrhnutý som spred tvojich očí.“ No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. 24 Milujte Pána, všetci jeho svätí. Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne. 25 Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána.

Ž 31, 1-25

Verš 19
Nech onemejú pery úlisné, ktoré hovoria proti spravodlivému bezočivosti v pýche a v pohŕdaní.
Iz 64:4 - Ideš v ústrety tomu, čo s radosťou robí spravodlivo, teba na tvojich cestách spomína. Hľa, ty si sa hneval - a my sme hrešili, boli sme stále v tom. Či budeme spasení?
1Kor 2:9 - Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

Verš 1
Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 22:5 - V teba dúfali naši otcovia; dúfali a vyslobodil si ich.
Ž 25:2 - tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Ž 71:1 - V teba, Pane, som dúfal; nebudem zahanbený naveky.
Iz 49:23 - Králi ti budú pestúnmi, ich kňažné tvojimi dojkami, tvárou na zem padnú pred tebou a budú lízať prach tvojich nôh. Vtedy sa dozvieš, že ja som Pán, v ktorom sa nesklamú tí, čo v neho dúfajú.“

Verš 11
Život sa mi v strastiach míňa a roky v nárekoch. Biedny som a slabnem a chradnú mi kosti.
Jób 19:13 - On mojich bratov odohnal odo mňa, a známi sa mi celkom odcudzili.
Ž 38:11 - Srdce mi búcha, sila ma opúšťa i svetlo v očiach mi hasne.

Verš 5
Vyvedieš ma z osídla, čo mi nastrojili, lebo ty si moja sila.
Lk 23:46 - a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Verš 24
Milujte Pána, všetci jeho svätí. Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.
Ž 27:14 - Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.

Z 31 - Táto modlitba je veľmi blízka Jeremiášovým vyznaniam.

Z 31,2 - Žalmista si aj v ťažkom položení zachoval jasný pohľad k Pánovi, nikdy ho neopúšťa dôvera v Božiu pomoc; Ježiš Kristus, umierajúc na kríži, hovorí slová 6. verša tohto žalmu (Lk 23,46); poznal ich aj sv. Štefan, prvomučeník (Sk 7,59).

Z 31,9 - "Na šíre priestranstvo" - vyviedol si ma z úzkych.

Z 31,10-11 - Tieto verše nám kreslia aj Ježišovo utrpenie.