výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 96, 1-13

1 Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem! 2 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň čo deň. 3 Zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. 4 Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, viac ako všetkých bohov treba sa ho báť. 5 Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia. 6 Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, moc a veleba v jeho svätyni. 7 Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, vzdávajte Pánovi slávu a česť, 8 vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, 9 klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním, celá zem, 10 hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ Upevnil zemekruh, nepohne sa; a spravodlivo súdi národy. 11 Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; nech more zahučí a čo ho napĺňa, 12 nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. I zajasajú všetky stromy lesa 13 pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.

Ž 96, 1-13

Verš 9
klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním, celá zem,
Ž 29:2 - Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

Verš 13
pred tvárou Pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.
Ž 98:9 - pred tvárou Pánovou, lebo prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruh a podľa práva národy.
Zjv 19:11 - Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; spravodlivo súdi i bojuje.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.