výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 79, 1-13

1 Asafov žalm. Bože, pohania vtrhli do tvojho dedičstva, poškvrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem obrátili na rumy. 2 Mŕtvoly tvojich služobníkov dali za pokrm vtákom lietavým a divej zveri dávali telá tvojich svätých. 3 Rozlievali ich krv ako vodu vôkol Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. 4 Susedia nás začali potupovať a okolití ľudia haniť a vysmievať. 5 Dokedy ešte, Pane? Chceš sa hnevať naveky? Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň? 6 Svoj hnev vylej na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, a na kráľovstvá, ktoré nevzývajú tvoje meno. 7 Veď pohltili Jakuba a spustošili jeho obydlia. 8 Zabudni na hriechy našich otcov; príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí. 9 Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, a vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy. 10 Prečo majú pohania hovoriť: „Kdeže je ten ich Boh?“ Nech sa pred našimi očami na pohanoch ukáže pomsta za vyliatu krv tvojich služobníkov. 11 Nech dôjde k tebe nárek zajatých; silou svojho ramena zachovaj synov smrti nažive. 12 A našim susedom vráť sedemnásobne do lona potupu, ktorou pohanili teba, Pane. 13 Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny, chceme ťa zvelebovať naveky a z pokolenia na pokolenie hlásať tvoju slávu.

Ž 79, 1-13

Verš 8
Zabudni na hriechy našich otcov; príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí.
Iz 64:9 - Tvoje sväté mestá ostali púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalem sa stal pustatinou.

Verš 4
Susedia nás začali potupovať a okolití ľudia haniť a vysmievať.
Ž 44:13 - Svoj ľud si predal bez zisku a neobohatil si sa jeho predajom.
Ž 80:6 - Kŕmil si nás ako chlebom slzami a slzami si nás napájal v hojnosti.

Verš 5
Dokedy ešte, Pane? Chceš sa hnevať naveky? Či tvoje rozhorčenie bude blčať sťa oheň?
Ž 89:46 - Skrátil si dni jeho mladosti, zahrnul si ho hanbou.

Verš 6
Svoj hnev vylej na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, a na kráľovstvá, ktoré nevzývajú tvoje meno.
Jer 10:25 - Vylej svoj hnev na národy, ktoré ťa nepoznajú, a na pokolenia, ktoré nevzývajú tvoje meno, veď vyjedli Jakuba, vyjedli ho, zničili a spustošili jeho nivy.

Z 79 - Na rozdiel od 74. žalmu, v ktorom je reč predovšetkým o zrúcaní a znesvätení chrámu, tento žalm hovorí o skaze Jeruzalema.

Z 79,12 - "Vráť sedemnásobne do lona" (v hebr. je doslova v "záhyb", rozumej v záhyb šiat, kam sa dávali veci, ktoré človek nosil so sebou) "našim susedom" - žalmista prosí o spravodlivosť aj proti svojim nevďačným susedom, ktorí sa tešili zo skazy vyvoleného národa, ktorí nemali zľutovania a ktorí sa tiež pričinili o dovŕšenie katastrofy.