výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 60, 1-13

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalie - svedectvo“. Dávidov poučný žalm. Miktam. 2 Keď sa vydal proti mezopotámskym Aramejcom a Aramejcom zo Zeby a keď sa Joab vrátil z Edomu, kde v Soľnom údolí pobil dvanásťtisíc (mužov). 3 Bože, ty si nás odvrhol, ty si nás rozohnal; rozhneval si sa, ale opäť sa k nám obráť. 4 Zatriasol si zemou, rozštiepil si ju, ale zahoj jej trhliny, lebo sa chveje. 5 Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu. 6 Tým, čo sa ťa boja, dal si znamenie, aby utiekli pred lukom. 7 Aby sa vyslobodili tí, ktorých miluješ; zachráň nás svojou pravicou a vyslyš nás. 8 Vo svojej svätyni Boh povedal: „S radosťou rozdelím Sichem a rozmeriam sukotské údolie. 9 Môj je Galaád a môj je Manasses; Efraim je prilba mojej hlavy. Júda je moje žezlo vladárske, 10 Moab je nádrž, v ktorej sa kúpavam. Idumea sa mi stane podnožkou, nad Filištínskom víťazne zajasám.“ 11 Kto ma privedie do opevneného mesta a kto ma odprevadí až do Idumey? 12 Kto iný, ako ty, Bože, čo si nás odvrhol? A prečo už, Bože, nekráčaš na čele našich vojsk? Pomôž nám dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí. 13 S Bohom budeme udatní, on našich utláčateľov pošliape.

Ž 60, 1-13

Verš 1
Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalie - svedectvo“. Dávidov poučný žalm. Miktam.
2Sam 8:3 - Potom Dávid porazil Rohobovho syna Adadezera, kráľa Soby, keď opätovne vyrazil zmocniť sa rieky Eufrat.
2Sam 8:13 - Dávid si získal meno. Keď sa vracal po porážke Aramejčanov, porazil v Soľnom údolí osemnásťtisíc Edomčanov.
1Krn 18:3 - Dávid odrazil až k Ematu kráľa Soby Adarezera, keď išiel rozšíriť svoju moc na rieke Eufrat.
1Krn 18:12 - Abisai, syn Sarvie, porazil Edomčanov v Soľnom údolí, osemnásťtisíc mužov.
Ž 144:10 - Ty pomáhaš kráľom, ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

Verš 5
Tvrdú skúšku si zoslal na svoj ľud, napojil si nás vínom závratu.
Ž 108:6 - Bože, vznes sa nad nebesia a tvoja sláva nech je nad celou zemou.

Z 60,2 - Porov. 2 Sam 8,3-8; 10,6-19; 1 Krn 18 n.

Z 60,5 - Žalmista prirovnáva skúšku k opojnému nápoju, o ktorom sa nevedelo, že je taký silný.

Z 60,8 - Sichem (dnešný Nablús) je v strede Palestíny predjordánskej (Gn 33,18) a Sukot ("stany" - mesto stanov) zasa v strede zajordánskej Palestíny, neďaleko rieky Jaboka, v kraji kmeňa Gadovho (Gn 33,17 a Joz 13,27). Tieto dve mestá tu zastupujú celú zasľúbenú zem, východnú i západnú časť. Celú túto zem dal Boh do vlastníctva Izraelu.

Z 60,9 - Galaád bol kraj severne a južne od rieky Jaboka a patril kmeňom Gad a Ruben. Neskôr Galaád označoval celé Zajordánsko. Manasses (bol Jozefovým synom) mal polovicu vlastníctva za Jordánom a polovicu pred Jordánom. Efraim - druhý Jozefov syn. V čase obsadenia Palestíny bol kmeň Efraim najväčší a mal najudatnejších bojovníkov. Preto sa o ňom hovorí, že je "prilbou" Pánovej hlavy - akoby mal chrániť celé kráľovstvo. Lež popredným kmeňom vždy bol "Júda", z neho mali pochádzať králi vyvoleného národa, a preto sa nazýva Pánovým "žezlom", kmeňom, skrze ktorý Pán vládol nad ostatnými kmeňmi, nad celou Palestínou v zmysle zasľúbenej zeme.

Z 60,10 - Moabsko (na východ od Mŕtveho mora), Idumea (na juhu Predjordánska - Palestíny) a Filištínsko (pás zeme popri Stredozemnom mori). Moabčania budú ako sluhovia, čo prinášajú svojmu pánovi "umývadlo" na nohy. Izrael si ich podmaní a budú mu posluhovať. Podobne to bude aj s Idumejčanmi. Stúpiť na šiju je symbolom triumfu, víťazstva nad nepriateľom. - Idumejské opevnené mesto, ktoré chce Dávid zaujať, obrazne označuje víťazstvo nad celou Idumeou.