výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 16, 1-11

1 Miktam. Dávidov žalm. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. 2 Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“ 3 Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň. 4 Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi. Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery. 5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. 6 Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo. 7 Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva. 8 Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. 9 Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji. 10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.

Ž 16, 1-11

Verš 8
Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Sk 2:25 - Veď Dávid o ňom hovorí: »Pána mám vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal.

Verš 2
Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Jób 22:2 - „Vari je človek na osoh Bohu?! Osoží len sebe, kto má rozum.
Jób 35:7 - Ak si spravodlivý, čože mu tým daruješ alebo čo môže prijať z tvojej ruky?!
Ž 50:9 - Viac z tvojho domu býčky neprijmem ani capov z tvojich čried.
Rim 11:35 - A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?

Verš 10
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
Sk 2:31 - videl do budúcnosti a povedal o Kristovom vzkriesení, že ani nebol ponechaný v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie.
Sk 13:35 - A preto aj na inom mieste hovorí: »Nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.«

Verš 5
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.
Nár 3:24 -Chet„Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“

Z 16 - Nevieme, kedy a za akých okolností vznikol tento žalm. Autorom je Dávid, o čom svedčí nadpis žalmu, sv. Peter (Sk 2,25) a sv. Pavol (Sk 13,35). Žalm je mesiášsky, a to direktne, priamo. To znamená, že sa celý žalm vo vlastnom zmysle a v prvom poňatí vzťahuje na Mesiáša a len ohraničene a čiastočne ho možno chápať o Dávidovi. Sv. Peter uvádza 10. verš tohto žalmu ako prorockú predpoveď Kristovho zmŕtvychvstania. Podobne aj sv. Pavol tvrdí, že 10. verš sa splnil v Spasiteľovom zmŕtvychvstaní.

Z 16,5 - "Ty si môj podiel". Metafora tohto verša je prevzatá z časov Jozueho, keď po dobytí Palestíny podelili krajinu medzi jednotlivé kmene a rodiny. Zem sa rozmeriavala povrazom a potom sa o podieloch žrebovalo. Komu čo pripadlo, to bola jeho dedičná čiastka. Kmeň Léviho nedostal však územie, lebo jeho dedičstvom ostal Pán. Druhý obraz je prevzatý zo zvykov pri hostinách, kde mal každý určený svoj kalich.

Z 16,10 - "Podsvetie", šeól, je miesto mŕtvych. "Svätý", hebr. "tvoj miláčik", ktorého ty miluješ. "Porušenie", hebr. "šahát", značí jamu, hrob, ale i porušenie tela, rozklad, hnitie.