výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 149, 1-9

1 ALELUJA. Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. 2 Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. 3 Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare. 4 Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom. 5 Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach. 6 Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný, 7 aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy, 8 aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy 9 a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu. ALELUJA.

Ž 149, 1-9

Verš 8
aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy
Mt 18:18 - Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Verš 9
a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu. ALELUJA.
Dt 4:6 - A zachováte a splníte ich napospol, lebo to bude vaša múdrosť a rozumnosť pred národmi, ktoré zvedia o každom tomto príkaze a budú vravieť: »Naozaj múdry a rozumný je tento veľký národ!«

Verš 2
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.
Ž 100:3 - Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda.

Verš 3
Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare.
Ž 81:2 - Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha, jasajte Bohu Jakubovmu.

Verš 6
Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,
2Sol 2:8 - Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu;
Heb 4:12 - Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Zjv 1:16 - V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola sťa slnko, keď svieti v plnej sile.

Z 149,1 - Zhromaždenie svätých môže označovať všetkých Izraelitov napospol a môže byť pomenovaním nejakej náboženskej slávnosti, ktorá sa konala v chráme (Ž 148,14).

Z 149,3 - "Tanec" patril k bohoslužobným úkonom. Vo Svätom písme máme o tom neraz zmienku (Jer 31,4; pozri aj 2 Sam 6,14; Sdc 11,34; Ž 87,7 atď.).

Z 149,5 - Izraeliti sa majú radovať z víťazstva, majú sa tešiť v pokoji a istote -"nech sa veselia na svojich lôžkach" - veď bolo dosť utrpenia, dosť sĺz za dlhých nocí trpkej nevoľnosti (Ž 4,5; 6,6; porov. aj Ž 43,9; Iz 30,29; Oz 7,14 atď.).

Z 149,6 - Porov. Neh 4,10-11; pozri aj 2 Mach 15,27, kde sa cituje 6. verš tohto žalmu.

Z 149,8-9 - Izrael bude nástrojom Božej spravodlivosti, bude však aj nositeľom spásy pre všetky národy. A to mu bude na slávu.