výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 33, 1-22

1 Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály. 2 Oslavujte Pána citarou, hrajte mu na desaťstrunovej lutne. 3 Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte a volajte na slávu. 4 Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie. 5 Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem. 6 Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje. 7 Ako do vreca hromadí morské vody, ako do nádrží zlieva oceány. 8 Celá zem nech má bázeň pred Pánom, pred jeho tvárou nech sa chvejú všetci obyvatelia sveta. 9 Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené. 10 Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. 11 Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. 12 Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. 13 Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. 14 Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme, 15 on, čo každému osve utvoril srdce a chápe všetky ich skutky. 16 Neochráni kráľa vojsko početné ani obra jeho sila mohutná. 17 Kôň nepomôže k víťazstvu, nezachráni, aj keď silou oplýva. 18 Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú, 19 aby ich zachránil pred smrťou a v čase hladu nakŕmil. 20 Naša duša očakáva Pána, on je naša pomoc a ochrana. 21 V ňom sa naše srdce raduje a v jeho sväté meno máme dôveru. 22 Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

Ž 33, 1-22

Verš 1
Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.
Ž 147:1 - ALELUJA. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

Verš 3
Spievajte mu novú pieseň, nadšene mu hrajte a volajte na slávu.
Ž 40:3 - Vyslyšal môj nárek a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu. Nohy mi postavil na skalu a kroky mi upevnil.
Ž 96:1 - Spievajte Pánovi pieseň novú; spievaj Pánovi, celá zem!
Ž 98:1 - Žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena.
Ž 144:9 - Bože, novú pieseň ti zaspievam; zahrám ti na desaťstrunovej citare.
Iz 42:10 - Spievajte Pánovi pieseň novú, jeho chválospev od končín zeme, vy, čo vystupujete na more a čo ho napĺňa, ostrovy a tí, čo na nich bývajú.
Zjv 5:9 - a spievali novú pieseň: „Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
Zjv 14:3 - A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.

Verš 5
Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.
Ž 45:7 - Tvoj trón, Bože, trvá naveky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Heb 1:9 - Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“
Ž 119:64 - Pane, zem je plná tvojej milosti; nauč ma tvojim ustanoveniam.

Verš 6
Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Gn 1:6 - Potom Boh povedal: „Buď obloha uprostred vôd a staň sa delidlom medzi vodami a vodami!“

Verš 10
Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov.
Iz 19:3 - Egyptu unikne duch z útrob a pomätiem ich rozvahu, že sa budú vyzvedať u bôžikov, čarodejníkov, duchov a veštcov.

Verš 11
Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie.
Prís 19:21 - V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.
Prís 21:30 - Niet múdrosti, niet rozumnosti a nieto rady proti Pánovi.
Iz 46:10 - Od začiatku oznamujem budúcnosť a odpradávna, čo sa ešte nestalo. Vravím: „Moje rozhodnutie platí a všetko, čo chcem, urobím.“

Verš 12
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Ž 65:4 - A hoci nad nami víťazia naše neprávosti, ty nám ich odpúšťaš.
Ž 144:15 - Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.

Verš 18
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
Jób 36:7 - zo spravodlivého svoj zrak nespustí. Lebo aj kráľov on na prestol uviedol, navždy dosadil ich, lenže spyšneli.
Ž 34:15 - Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
1Pt 3:12 - Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.“

Z 33,3 - Novú vari preto, lebo Pán poskytol nové dobrodenia.