výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 82, 1-8

1 Asafov žalm. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. 2 „Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? 3 Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. 4 Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“ 5 Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách; hýbu sa všetky základy zeme. 6 I povedal som: „Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho.“ 7 Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. 8 Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.

Ž 82, 1-8

Verš 8
Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.
Ž 2:8 - Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy a do vlastníctva celú zem.
Heb 1:2 - V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

Verš 4
Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika…“
Prís 24:11 - Zachraňuj na smrť vedených a vyslobodzuj tých, čo vedú na popravisko!

Z 82,1 - Žalmista básnickou vravou opisuje Boha, ktorý ide súdiť "sudcov" - bohov. V SZ sa sudcovia často uvádzajú pod menom: "bené(y) 'elohím" alebo len "'elohím", "synovia Boží" alebo "bohovia" (Ex 21,6; 22,8.9; Dt 1,17; 19,17), lebo zastupovali Boha, jeho moc, a v Božom mene prisluhovali spravodlivosť na zemi (Ž 58,2).

Z 82,8 - Posledný verš sa vzťahuje na mesiášske časy. Mesiáš bude Kráľom celej zeme, jemu sa poddajú všetky národy a len on jediný bude súdiť celý svet (Ž 2,8.9).