výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 69, 1-37

1 Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia“. Dávidov žalm. 2 Zachráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. 3 V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval. 4 Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. 5 Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski; musel som vrátiť, čo som neulúpil. 6 Bože, ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú ti skryté. 7 Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, Pane, Bože zástupov. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela. 8 Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. 9 Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. 10 Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. 11 V pôstoch som si dušu vyplakal, no aj to mi bolo na potupu. 12 I vrecovinu som si obliekol a príslovečným som sa stal. 13 Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne, a pri víne pospevujú o mne pijani. 14 Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž. 15 Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd. 16 Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák. 17 Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. 18 Neodvracaj tvár od svojho služobníka, veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš. 19 Príď ku mne a zachráň ma, so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď. 20 Ty poznáš moju potupu, moju hanbu i moje zneuctenie. Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú. 21 Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. 22 Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom. 23 Nech sa im ich stôl stane nástrahou, odplatou a pohoršením. 24 Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a nech v bedrách oslabnú navždy. 25 Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu. 26 Nech spustne ich táborisko a v ich stanoch nech nemá kto bývať. 27 Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, a množia bolesti tomu, koho si zranil. 28 K ich neprávosti pridaj neprávosť, nech nevojdú do tvojej spravodlivosti. 29 Nech sú vytretí z knihy žijúcich a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými. 30 Som úbožiak, plný bolesti; tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. 31 Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi. 32 A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka, ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice. 33 Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne. 34 Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí. 35 Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich. 36 Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove; usadia sa tam a budú ich majetkom. 37 A zdedia ho potomci jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

Ž 69, 1-37

Verš 9
Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym.
Jn 2:17 - Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“
Rim 15:3 - Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané: „Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.“

Verš 25
Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.
Sk 1:20 - Lebo v knihe Žalmov je napísané: »Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,« a: »Jeho úrad nech prevezme iný.«

Verš 21
Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.
Mt 27:34 - Dali mu piť víno zmiešané so žlčou. Ale keď ho ochutnal, nechcel piť.
Mt 27:48 - Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť.
Mk 15:23 - Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal.
Jn 19:28 - Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“

Verš 22
Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom.
Rim 11:9 - A Dávid hovorí: „Nech sa im ich stôl stane nástrahou a pascou, pohoršením a odplatou.

Verš 23
Nech sa im ich stôl stane nástrahou, odplatou a pohoršením.
Iz 6:9 - Riekol: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte!
Iz 29:10 - Lebo Pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči, prorokov, zahalil vaše hlavy, vidcov.
Iz 44:18 - Nevedia a nechápu, lebo majú zaslepené oči, že nevidia a ich srdcia nechápu.
Rim 11:10 - Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a ich chrbát navždy zohni!“

Z 69 - Ako svedčí nadpis, žalm je od Dávida, čo potvrdzuje aj sv. Pavol (Rim 11,9) a sv. Lukáš (Sk 1,16.20). Mesiášsku povahu žalmu potvrdzujú novozákonné citácie.

Z 69,5 - "Musel som vrátiť, čo som neulúpil" - azda príslovie na potvrdenie vlastnej neviny. Takto mohol hovoriť Mesiáš, ktorý naozaj trpel nevinne.

Z 69,12 - Trpiteľ si obliekol "vrecovinu", jednoduchý oblek z kozej srsti. Izraeliti ho nosievali na znak smútku a pokánia (Ž 30,12; 35,13; porov. Jn 3,5.6.8).

Z 69,22 - "Žlč - ró'š" v hebrejčine označuje aj rastlinu, ktorej šťava je horká a jedovatá (Mt 27,34; Mk 15,23).

Z 69,23-28 - V týchto veršoch žalmista žiada podľa práva odvety (lex talionis), ktoré v SZ platilo za všeobecnú normu (Ex 21,12.23-25; Lv 24,17-21), tresty, ktoré uvalili na seba svojím prečinom. Lež Nový zákon nahrádza tento spravodlivý zákon zákonom lásky. Ježiš sa na kríži modlil za všetkých, aj za svojich nepriateľov a vrahov.