výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 147, 1-20

1 ALELUJA. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu. 2 Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov. 3 Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany. 4 On pozná počet hviezd a každú volá po mene. 5 Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna. 6 Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem. 7 Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu. 8 On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku. 9 Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú. 10 V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom. 11 Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo. 12 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. 13 Lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe. 14 Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou. 15 Svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo. 16 Sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol. 17 Kamenec spúšťa ako omrvinky; ktože vydrží v jeho mraze? 18 Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia. 19 On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi. 20 Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. ALELUJA.

Ž 147, 1-20

Verš 1
ALELUJA. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.
Ž 33:1 - Plesajte, spravodliví, v Pánovi; statočným sluší spievať pieseň chvály.

Verš 3
Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.
Ex 15:26 - A povedal: „Ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“
Jób 5:18 - On udiera, ale aj obväzuje, raní, no jeho ruky liečia aj.

Verš 4
On pozná počet hviezd a každú volá po mene.
Iz 40:26 - Zdvihnite si nahor oči a viďte: Ktože ich stvoril? Ten, čo vyvádza podľa čísla ich vojsko, každú volá po mene, pre veľkú silu a nesmiernu moc nevystane ani jedna.

Verš 8
On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
Oz 2:21 - Vtedy si ťa navždy zasnúbim, za pravdu a právo si ťa zasnúbim, za lásku a zľutovanie,
Jób 38:26 - nezaľudnenú zem dážď by zavlažil, tú púšť, na ktorej niet ani človeka,
Ž 104:14 - Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok a byli, aby slúžila človeku. Zo zeme vyvádzaš chlieb

Verš 15
Svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo.
Ž 33:9 - Lebo on riekol a stalo sa, on rozkázal a všetko bolo stvorené.

Verš 20
Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. ALELUJA.
Sk 14:16 - On v minulých pokoleniach nechal všetky národy ísť svojou cestou,

Z 147 - Vulgáta rozdeľuje tento žalm na dva: 146 a 147.

Z 147,2 - "Stavia Jeruzalem" naznačuje, že žalm vznikol, keď exulanti po návrate zo zajatia obnovovali sväté mesto.

Z 147,9 - Žalmista spomína "mladé havrany". V minulosti bola všeobecná mienka, že havrany vyhadzujú svoje mláďatá z hniezda. Pán sa stará o všetko, čo stvoril.

Z 147,10 - Pán chce, aby sa aj človek naň spoliehal.

Z 147,13 - Pán "upevnil závory tvojich brán", tieto slová naznačujú, že mesto je obnovené a že Izraeliti žijú v istote, pokoji a blahobyte (Neh 2,11 -7,3), keď vzniká druhá časť žalmu.

Z 147,16-18 - Na Božie slovo prichádza sneh, srieň, kamenec, mráz. Lež na jeho jediné slovo sa rozpúšťa sneh a ľad a prichádza jar (Jób 37,6 n.; 38,29 n.; Iz 1,18). Možno to chápať ako metaforu, ktorou chcel žalmista naznačiť, ako rýchlo Pán zmenil osud svojho ľudu.