výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 89, 1-53

1 Poučná pieseň od Etana Ezrachitu. 2 Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť. 3 Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. 4 „Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal: 5 Naveky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“ 6 Tvoje zázraky, Pane, oslavujú nebesia a tvoju vernosť spoločenstvo svätých. 7 Lebo kto nad oblakmi je roveň Pánovi? Kto sa z Božích synov podobá Pánovi? 8 Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, je veľký a hrozný voči všetkým, čo ho obklopujú. 9 Pane, Bože zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Pane, a pravda je u teba. 10 Ty vládneš nad neskrotným morom a zmierňuješ jeho vlnobitie. 11 Rahaba si pošliapal ako raneného, svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena. 12 Tvoje je nebo a tvoja je zem, svet i jeho bohatstvo si ty založil. 13 Sever i juh si ty utvoril, Tábor a Hermon sa z tvojho mena radujú. 14 Mocné je tvoje rameno, pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená. 15 Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosť a pravda kráčajú pred tvojou tvárou. 16 Blažený ľud, ktorý vie jasať! Kráča vo svetle tvojej tváre, Pane; 17 deň čo deň sa raduje z tvojho mena a honosí sa tvojou spravodlivosťou. 18 Lebo ty si jeho sila a nádhera a tvojou priazňou sa dvíha naša moc. 19 Veď náš vladár patrí Pánovi a náš kráľ Izraelovmu Svätému. 20 Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: „Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil. 21 Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. 22 Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno. 23 Nezaskočí ho nepriateľ, ani zlosyn ho nepokorí. 24 Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť. 25 S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc. 26 Položím jeho ruku na more a na rieky jeho pravicu. 27 On bude volať ku mne: »Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy.« 28 A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. 29 Naveky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. 30 Jeho rod udržím naveky a jeho trón bude ako dni nebies.“ 31 „No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, 32 keď moje ustanovenia znesvätia a nezachovajú moje predpisy, 33 potom ich priestupok trstenicou potrescem a ich neprávosť korbáčom. 34 Ale priazeň mu neodopriem a neporuším svoju vernosť. 35 Svoju zmluvu neznesvätím a nezruším výroky svojich úst. 36 Raz navždy som na svoju svätosť prisahal, nesklamem Dávida. 37 Jeho rod bude trvať naveky a predo mnou sa ako slnko bude vznášať jeho trón; 38 a navždy bude pevný sťa luna, verný svedok na oblohe.“ 39 A predsa si ho odmietol a zavrhol, nahneval si sa na svojho pomazaného. 40 Rozlomil si zmluvu so svojím sluhom, do prachu si zhodil jeho korunu, 41 všetky jeho múry si rozbúral a na trosky si premenil jeho pevnosti. 42 Plienili ho všetci, čo išli okolo, a na posmech vyšiel u susedov. 43 Povýšil si pravicu jeho utláčateľov, všetkým nepriateľom si spôsobil radosť. 44 Ostrie jeho meča si otupil a nepomáhal si mu pri boji. 45 Jeho lesku si urobil koniec a na zem si povalil jeho trón. 46 Skrátil si dni jeho mladosti, zahrnul si ho hanbou. 47 Ako dlho ešte, Pane? Navždy sa budeš ukrývať? Tvoj hnev bude blčať sťa oheň? 48 Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských! 49 Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť, kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti? 50 Kdeže sa, Pane, podela tvoja dávna priazeň, ako si prisahal Dávidovi vo svojej vernosti? 51 Spomeň si, Pane, na potupu svojich služobníkov, ktorá sa nakopila v mojom lone od mnohých národov, 52 ktorou, Pane, potupovali tvoji nepriatelia, ktorou potupovali kročaje tvojho pomazaného. 53 Nech je zvelebený Pán naveky. Staň sa. Amen.

Ž 89, 1-53

Verš 35
Svoju zmluvu neznesvätím a nezruším výroky svojich úst.
Heb 6:13 - Lebo keď Boh dával prisľúbenie Abrahámovi a nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého
Heb 6:17 - A pretože Boh chcel dedičom prisľúbenia presvedčivejšie dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou,

Verš 5
Naveky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia.“
Ž 19:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Verš 41
všetky jeho múry si rozbúral a na trosky si premenil jeho pevnosti.
Ž 80:12 - Svoje výhonky vystrela až k moru, až po rieku Eufrat svoje letorasty.

Verš 11
Rahaba si pošliapal ako raneného, svojich nepriateľov si rozprášil silou ramena.
Ž 24:1 - Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

Verš 14
Mocné je tvoje rameno, pevná je tvoja ruka a tvoja pravica vztýčená.
Ž 97:2 - Vôkol neho oblaky a mrákavy, spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
Ž 85:13 - Veď Pán dá požehnanie a svoje plody vydá naša zem.

Verš 48
Spomeň si, aké krátke je moje trvanie, akých pominuteľných si utvoril všetkých synov ľudských!
Ž 49:9 - Cena za vykúpenie života je príliš vysoká; nikdy nebude stačiť,
Ž 49:15 - Ako ovce sa ženú do priepasti a smrť je ich pastierom. Padajú strmhlav do hrobu, ich zjav sa pominie: podsvetie im bude príbytkom.

Verš 49
Ktorýže človek môže žiť naveky a smrť neuzrieť, kto môže vyviaznuť z pazúrov smrti?
2Sam 7:15 - Ale svojej milosti ho nepozbavím, ako som jej pozbavil Šaula, ktorého som odstránil spred teba.

Verš 20
Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: „Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil.
1Sam 16:1 - Pán povedal Samuelovi: „Dokedy ty budeš žialiť za Šaulom, hoci som ho ja zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom? Naplň si roh olejom a choď! Posielam ťa k Betlehemčanovi Izaimu, lebo som si spomedzi jeho synov vyhliadol kráľa.“
1Sam 16:13 - Nato Samuel vzal roh s olejom a pomazal ho uprostred jeho bratov. A od toho dňa pôsobil na Dávida Pánov duch. Samuel potom vstal a odišiel do Rámy.

Verš 22
Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno.
2Sam 7:10 - Chcem svojmu ľudu, Izraelu, určiť miesto a zasadiť ho tam. Tam bude bývať a už sa nebude triasť, ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako prv,

Verš 26
Položím jeho ruku na more a na rieky jeho pravicu.
2Sam 7:14 - Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami.
Heb 1:4 - a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

Verš 30
Jeho rod udržím naveky a jeho trón bude ako dni nebies.“
2Sam 7:14 - Ja mu budem otcom a on mi bude synom. Ak sa previní, budem ho karhať ľudským prútom a ľudskými ranami.

Z 89 - Autor tohto vážneho, rozjímavého, nábožensko-poučného žalmu ("maškíl") má pravdepodobne tesne pred exilom pred očami smutný údel Dávidovho kráľovského domu a porovnáva ho so slávnymi prisľúbeniami, ktoré dal kedysi Pán Dávidovi.

Z 89,11 - "Rahaba si pošliapal" - tieto slová možno rozumieť o "oblude", ktorá tu predstavuje pýchu a vzburu (hebr. "ráchab - podráždiť, vzbĺknuť, búriť sa"), alebo o nepriateľoch, s ktorými Boh bojuje (Ž 74,13; Jób 9,13; 26,12; Iz 51,9); na niektorých miestach Písma "Rahab" označuje Egypt, proti ktorému Pán bojoval desiatimi ranami (porov. Ž 87,4).

Z 89,20 - "Svojim svätým" - to je Nátan a Dávid so svojím ľudom. Je dosť možné, že pôvodne sa v osnove čítalo "svojmu svätému - hásidoka", teda Nátanovi.

Z 89,26 - "More" Stredozemné, "rieka" Eufrat. Proroctvo hovorí o univerzálnom kráľovstve Mesiáša - Dávidovho syna.

Z 89,30 - Dávidov trón bude trvať ako "dni nebies", čo je to isté ako večne, dokiaľ budú existovať nebesá (2 Sam 7,16; Ž 72,5 atď. ). Dávidov trón je večný len v Cirkvi, len Mesiáš je večným kráľom.

Z 89,31-34 - Potomstvo a kráľovstvo bude v Mesiášovi večné, takto nikdy nebude koniec Dávidovmu kráľovstvu. Lež šťastie a hmotný blahobyt závisia od dodržania Božích príkazov a nariadení.

Z 89,38 - Mesiac u Hebrejov slúžil za symbol Božej nezlomnej vernosti.

Z 89,46 - "Skrátil si dni jeho mladosti" - tu nejde o Dávidove dni, ale o dni Dávidovho kráľovstva, ktoré malo byť večné, ale veľmi rýchle zostarlo, už ide zahynúť a jeho zánik je potupný.

Z 89,47-52 - V týchto slovách, ktoré sú doslovným citátom Ž 79,5, žalmista vyslovuje túžbu a nádej, že Boh ešte za jeho života odníme nešťastie a poníženie z Dávidovho kráľovského rodu.

Z 89,53 - Verš je doxológiou, chválospevom na Pána a ukončieva 3. knihu žalmov. Porov. Ž 41,14; a 72,18.19.