výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 37, 1-40

1 Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť. 2 Veď oni uschnú rýchlo ako tráva a zvädnú ako zelená bylina. 3 Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. 4 Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce. 5 Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. 6 Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas. 7 Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu, s človekom, čo strojí úklady. 8 Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť, nerozčuľuj sa, to vedie len k zlému. 9 Všetci ničomníci budú zničení, lež tí, čo dúfajú v Pána, stanú sa dedičmi zeme. 10 Ešte chvíľku a už nebude hriešnika; budeš hľadať jeho miesto, a nenájdeš. 11 Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. 12 Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami. 13 Ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. 14 Hriešnici tasia meč a napínajú luk, chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. 15 Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme. 16 Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. 17 Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. 18 O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá naveky. 19 V nešťastí zahanbení nebudú a v čase hladu budú nasýtení. 20 Ale hriešnici, tí zahynú, nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym. 21 Hriešnik si požičiava, a nevracia, lež spravodlivý má súcit a rozdáva. 22 Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme a tí, ktorým zlorečí, zahynú. 23 Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. 24 Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. 25 Bol som mladík, teraz som starec, a nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. 26 Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava, na jeho potomstve požehnanie spočinie. 27 Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov naveky. 28 Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. 29 Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov. 30 Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. 31 V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. 32 Hriešnik striehne na spravodlivého a usiluje sa ho usmrtiť; 33 lenže Pán mu ho v rukách nenechá, nedá ho odsúdiť, keď bude súdený. 34 Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridŕžaj; on ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov. 35 Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal sťa céder košatý; 36 no sotva som prešiel, už ho tam nebolo, aj som ho hľadal, ale nenašiel. 37 Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, lebo budúcnosť patrí pokojamilovným. 38 Ale nespravodlivci všetci vyhynú a potomstvo bezbožných bude vyhubené. 39 Spása spravodlivých prichádza od Pána, on je ich ochrancom v čase súženia. 40 Pán im pomôže a oslobodí ich, vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na neho.

Ž 37, 1-40

Verš 1
Dávidov žalm. Nerozhorčuj sa nad ničomníkmi a nežiarli na tých, čo pášu neprávosť.
Prís 23:17 - Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no (tým viac) v bázni pred Pánom každý deň,
Prís 24:1 - Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať!

Verš 11
Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.
Mt 5:5 - Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.

Verš 5
Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.
Ž 22:8 - Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou.
Ž 55:22 - Jeho slová sú hladšie ako maslo, ale v srdci strojí vojnu. Jeho reči sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.
Prís 16:3 - Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
Mt 6:25 - Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
Lk 12:22 - A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.
1Pt 5:7 - Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.

Verš 31
V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu.
Ž 40:8 - preto som povedal: „Hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne,
Iz 51:7 - Počúvajte ma, znalci práva, ľud, čo má v srdci môj zákon: Nebojte sa ľudskej potupy a nestrachujte sa ich pohany.

Z 37 - Žalm je alfabetický, poučný, bohatý na myšlienky, možno ho prirovnať k Prísloviam. Podobný problém rieši aj Kaz 8,11-14 a Jób.

Z 37,3 - Izraeliti považovali obývanie prisľúbenej krajiny za jedno z najväčších Božích dobrodení. Ale podmienkou bolo žiť podľa Božích príkazov (Dt 28 - 30). Prisľúbená krajina je predobrazom Cirkvi, ako aj večnej vlasti, neba.