výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 74, 1-23

1 Asafova poučná pieseň. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny? 2 Pamätaj na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, vrch Sion, na ktorom prebývaš. 3 Namier svoje kroky k večným zrúcaninám: nepriateľ spustošil celú svätyňu. 4 Tí, čo ťa nenávidia, ryčia uprostred tvojho miesta svätého, vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva. 5 Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou v hustom lese. 6 Tak vylamujú brány chrámové a stŕhajú ich sekerou i hákom. 7 Podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena až do základu zneuctili. 8 V srdci si povedali: „Zničme ich všetkých odrazu,“ a vypálili tvoje sväté miesta v krajine. 9 Nevidíme naše zástavy, niet už proroka a nik z nás nevie, dokedy to potrvá. 10 Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno? 11 Prečo odťahuješ svoju ruku a prečo v lone držíš pravicu? 12 Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. 13 More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách. 14 Leviatanovi si hlavy roztĺkol, za pokrm si ho dal morským obludám. 15 Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom a vyschnúť riekam nevysychajúcim. 16 Tvoj je deň, tvoja je aj noc, ty si utvoril nebeské svetlá i slnko. 17 Ty si zemi ustanovil hranice; že je leto a zima, to si ty zariadil. 18 Pamätaj, Pane, na to, že sa to tebe rúha nepriateľ a nerozumný ľud tvoje meno uráža. 19 Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú, a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov. 20 Zhliadni na svoju zmluvu, veď násilníci si rozložili stany po celej krajine. 21 Pokorný nech sa s hanbou nevracia, chudák a bedár budú tvoje meno velebiť. 22 Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň. 23 Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.

Ž 74, 1-23

Verš 16
Tvoj je deň, tvoja je aj noc, ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.
Gn 1:14 - Tu Boh povedal: „Buďte svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci! A buďte na znamenie pre obdobia, dni a roky!

Verš 15
Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom a vyschnúť riekam nevysychajúcim.
Ex 17:5 - Pán odpovedal Mojžišovi: „Predstúp pred ľud, zober si niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udieral Níl, a choď!
Nm 20:11 - Nato Mojžiš zdvihol ruku a dva razy udrel palicou po skale. I vyliala sa voda prúdom a napila sa pospolitosť aj jej dobytok.
Ž 105:41 - Otvoril skalu a voda vytryskla, po púšti tiekla sťa rieka.
Iz 48:21 - A nežíznili, keď ich viedol pustinou, vode dal vyvierať pre nich zo skaly, rozštiepil skalu a rinuli sa vody.
Joz 3:13 - Len čo spočinú chodidlá kňazov, ktorí ponesú archu Boha, Pána celej zeme, na vodách Jordánu, vody Jordánu sa rozdvoja a vody, ktoré pritekajú zhora, zastavia sa na jednej hromade.“

Verš 13
More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.
Ex 14:21 - Mojžiš však vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým východným vetrom rozháňal a more vysušil. Takto sa voda rozdelila

Verš 7
Podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.
2Kr 25:9 - I podpálil Pánov chrám aj kráľovský palác a všetky jeruzalemské domy. Všetky veľké domy spálil.

Z 74 - Udalosti, ktoré sa v žalme opisujú, sú pravdepodobne z časov, keď izraelský národ prežil hroznú katastrofu, ktorú mu pripravil babylonský kráľ Nabuchodonozor. Išlo by teda o udalosti po r. 587 pr. Kristom (2 Kr 25,1 n.; 2 Krn 36,1 n.; Jer 52,1 n.).

Z 74,1 - "Božie ovce" sú Izraeliti, ktorí si zaslúžia Božie zľutovanie a ochranu.

Z 74,11 - "Ruku… pravicu" - máš nečinnú.

Z 74,13-15 - Hovorí sa o východe z Egypta. "Draci a Leviatan" sú Egypťania pobití v Červenom mori. "Žriedla a potoky" - porov. Ex 17,1-7; Nm 20,1-13. "Riekam nevysychajúcim", narážka na zázračný prechod cez Jordán.