výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 91, 1-16

1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, 5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne. 8 Budeš sa môcť dívať vlastnými očami a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom. 9 Lebo tvojím útočišťom je Pán, za ochrancu si si zvolil Najvyššieho. 10 Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, 11 lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň. 13 Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš. 14 Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším a budem pri ňom v súžení, zachránim ho i oslávim. 16 Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Ž 91, 1-16

Verš 3
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.
Ž 124:7 - Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.

Verš 4
Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,
Ž 57:1 - Zbormajstrovi. Na nápev „Nezahub“. Dávidov žalm. Miktam. Keď sa skryl pred Šaulom v jaskyni.

Verš 5
nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,
Jób 5:19 - Zo šiestich súžení ťa vyslobodí, siedme zlo ťa už nestihne.
Prís 3:25 - Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí,
Pie 3:8 - Všetci sú v zbroji, skúsení v boji. Každý má paloš pri boku pre nočné postrachy.

Verš 11
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Ž 34:7 - Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
Mt 4:6 - a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.«“
Lk 4:10 - veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,«

Verš 12
Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.
Lk 4:11 - a »vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň«.“

Verš 13
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, leva i draka rozšliapeš.
Jób 5:22 - Vysmeješ sa z nešťastia, z hladomoru, ani zemskej zveri sa báť nebudeš.

Z 91,4 - "Štítom a pancierom", porov. pozn. k 35,2.