výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 91, 1-16

1 Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho, 2 nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a pevnosť moja je môj Boh, v ktorého dúfam. 3 On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. 4 Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť. 5 Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne, 6 ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie. 7 Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba nezasiahne. 8 Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. 9 Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok, 10 nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. 11 Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. 13 Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka. 14 Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno. 15 Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim. 16 Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.

Ž 91, 1-16

Verš 3
On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru.
Ž 124:7 - Naša duša je ako vtáča, ktoré uniklo z osídla vtáčnika. Osídlo sa roztrhlo a my sme unikli.

Verš 4
Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť.
Ž 57:1 - Zbormajstrovi na nápev: Nezahub! Pamätný zápis Dávida, keď utiekol do jaskyne pred Saulom.

Verš 5
Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,
Jób 5:19 - Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé.
Prís 3:25 - Neboj sa náhlej hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu,
Pie 3:8 - Všetci ovládajú meč, sú vycvičení na boj, každý má meč po boku pre nočný postrach.

Verš 11
Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.
Ž 34:7 - |TU(zajin)|Tu Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení.
Mt 4:6 - a povedal mu: Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe,a vezmú ťa na ruky,aby si si neudrel nohu o kameň.
Lk 4:10 - Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe,aby ťa chránili.

Verš 12
Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.
Lk 4:11 - A: Oni ťa vezmú na ruky,aby si si neudrel nohu o kameň.

Verš 13
Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.
Jób 5:22 - Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj,

Z 91,4 - "Štítom a pancierom", porov. pozn. k 35,2.