výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 148, 1-14

1 Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach! 2 Chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy! 3 Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy! 4 Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami! 5 Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. 6 Postavil ich na večné veky; vydal rozkaz, ktorý nepominie. 7 Chváľte Hospodina zo zeme: morské obludy i všetky oceány, 8 oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo, 9 vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, 10 divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, 11 pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, 12 mládenci a panny, starí i mladí! 13 Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené; jeho veleba je nad zemou i nebom. 14 Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja!

Ž 148, 1-14

Verš 1
Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach!
Zjv 5:13 - A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a vláda na veky vekov.
Lk 2:14 - Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje.

Verš 14
Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja!
Ž 132:17 - Postarám sa, aby tam vyrástol Dávidov roh, horiacu sviecu pripravím svojmu pomazanému.

Verš 5
Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené.
Gn 1:6 - Boh povedal: Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.
Ž 33:6 - Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy.
Ž 33:9 - lebo povedal — a stalo sa, rozkázal — a povstal svet.

Verš 6
Postavil ich na večné veky; vydal rozkaz, ktorý nepominie.
Ž 104:5 - Zem si založil na pilieroch, nezachveje sa nikdy.
Ž 119:91 - Všetko stojí dodnes podľa tvojich predpisov a všetko ti slúži.
Jób 14:5 - Ak sú mu vymerané dni a u teba je počet jeho mesiacov, hranice, ktoré si mu vymedzil, neprekročí.
Jób 14:13 - Kiežby si ma uschoval v podsvetí a ukryl ma, kým tvoj hnev neprestane, vymeral by si mi lehotu a potom si na mňa spomenul.
Jób 26:10 - Vodnú hladinu obkolesuje medzou až tam, kde hraničí svetlo a tma.
Jób 38:33 - Poznáš azda zákony nebies a určuješ ich vládu na zemi?
Jer 31:35 - Toto hovorí Hospodin, ktorý dáva dňu slnko za svetlo, noci určuje mesiac a hviezdy, aby svietili, vzdúva more, takže hučia jeho vlny, Hospodin zástupov je jeho meno:
Jer 33:25 - Toto hovorí Hospodin: Ak som neustanovil zmluvu s dňom a nocou, ak som nedal svoje zákony zemi a nebesiam,

Verš 13
Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené; jeho veleba je nad zemou i nebom.
Prís 18:10 - Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí.
Iz 12:4 - V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno, zvestujte jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že jeho meno je slávne.

Z 148 - Celý svet je Božím dielom, preto má všetko tvorstvo oslavovať Pána.

Z 148,1-7 - Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6 atď.).

Z 148,14 - Všetko tvorstvo má chváliť Pána aj kvôli Izraelu, ktorý Pán vyslobodil z poddanstva, dal mu veľkú moc - dosl. "povýšil jeho roh" (Ž 18,3; 75,11 atď.) - a spojil sa s ním úzkym zväzkom zmluvy.