výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 9, 1-21

1 Zbormajstrovi na nápev Mútlabbén. Dávidov žalm. 2 |TU(álef)|Tu Oslavovať budem Hospodina celým srdcom. Chcem vyrozprávať všetky tvoje obdivuhodné skutky. 3 Budem sa radovať a jasať v tebe, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší. 4 |TU(bét)|Tu Moji nepriatelia ustúpia, potknú sa a zhynú pred tebou, 5 lebo si obhájil moje právo a rozriešil môj spor. Zasadol si na trón, Sudca spravodlivý. 6 |TU(gimel)|Tu Pokarhal si pohanov a zahubil bezbožníka, ich meno si vytrel na večné veky. 7 Po nepriateľoch zostali navždy len trosky, zbúral si ich mestá, niet po nich ani pamiatky. 8 |TU(hé)|Tu Hospodin však tróni naveky, súdny stolec má pripravený. 9 On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva. 10 |TU(váv)|Tu Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia. 11 V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. 12 |TU(zajin)|Tu Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione, zvestujte národom jeho skutky. 13 Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na ich kvílenie. 14 |TU(chét)|Tu Zmiluj sa nado mnou, Hospodin! Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia! Vytrhni ma z brán smrti, 15 aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil. 16 |TU(tét)|Tu Pohania padli do jamy, ktorú vykopali, noha im uviazla v sieti, ktorú nastražili. 17 Hospodin sa dal poznať pri súde, ktorý konal; bezbožník uviazol v diele svojich rúk. — Higgájón. — Sela — 18 |TU(jod)|Tu Do ríše mŕtvych sa prepadnú bezbožníci, všetci pohania, ktorí zabúdajú na Boha. 19 |TU(kaf)|Tu Chudobný však nezostane natrvalo zabudnutý, ani nádej utrápených nikdy nezhynie. 20 Povstaň, Hospodin, nech sa človek nevystatuje, nech sú pohania súdení pred tvojou tvárou. 21 Zastraš ich, Hospodin, nech zvedia pohania, že sú len ľuďmi. — Sela —

Ž 9, 1-21

Verš 8
|TU(hé)|Tu Hospodin však tróni naveky, súdny stolec má pripravený.
Ž 96:13 - pred Hospodinom, lebo prichádza, prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.
Ž 98:9 - pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.

Verš 9
On bude spravodlivo súdiť svet, národy rozsúdi podľa práva.
Ž 37:39 - |TU(táv)|Tu Spása spravodlivých je od Hospodina, on je pevnosťou v čase súženia.
Ž 46:1 - Zbormajstrovi. Od Kórachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.
Ž 91:2 - nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a pevnosť moja je môj Boh, v ktorého dúfam.

Verš 15
aby som mohol hlásať všetku tvoju velebnosť v bránach dcéry Siona a plesať, že si ma zachránil.
Ž 7:15 - Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož.