výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 24, 1-10

1 Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú. 2 Veď on ho založil na moriach a upevnil na vodných prúdoch. 3 Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste? 4 Ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté; ten, kto sa neobracia k márnosti, ani falošne neprisahá. 5 Ten si odnesie požehnanie od Hospodina a ospravedlnenie od Boha svojej spásy. 6 To je pokolenie tých, čo sa na neho vypytuje; čo ťa vyhľadávajú, Bože Jákoba. — Sela — 7 Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 8 Kto je ten Kráľ slávy? Hospodin, silný a mocný, Hospodin, vojnový hrdina. 9 Brány, zdvihnite hlavice! Prastaré vchody, zdvihnite sa, aby mohol vojsť Kráľ slávy! 10 Ktože je ten Kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je ten Kráľ slávy! — Sela —

Ž 24, 1-10

Verš 1
Dávidov žalm. Hospodinovi patrí zem i to, čo ju napĺňa, svet i tí, čo ho obývajú.
Ex 19:5 - Ak teda budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete mojím osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja.
Dt 10:14 - Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej.
Jób 41:11 - Z papule mu vychádzajú pochodne, prskajú ohnivé iskry.
Ž 50:12 - Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom.
1Kor 10:26 - lebo: Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.
1Kor 10:28 - Ak vám niekto povie: Toto bolo obetované modlám!, nejedzte to kvôli tomu, kto vás na to upozornil, a kvôli svedomiu;

Verš 3
Kto smie vystúpiť na vrch Hospodina? Kto sa smie postaviť na jeho svätom mieste?
Ž 15:1 - Žalm Dávida. Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svätom vrchu?
Iz 33:14 - Hriešnici sa trasú na Sione, bezbožníkov zachvacuje strach. Kto z nás môže bývať pri stravujúcom ohni? Kto z nás môže bývať pri večných plameňoch?

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.