výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 24, 1-10

1 Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm. 2 Nebo on ji na moři založil, a na řekách upevnil ji. 3 Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho? 4 Ten, kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě. 5 Ten přijme požehnání od Hospodina, a spravedlnost od Boha spasitele svého. 6 Toť jest národ hledajících jeho, hledajících tváři tvé, ó Bože Jákobův. Sélah. 7 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihnětež se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy. 8 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin udatný válečník. 9 Pozdvihnětež, ó brány, svrchků svých, pozdvihněte se vrata věčná, aby vjíti mohl král slávy. 10 Kdož jest to ten král slávy? Hospodin zástupů, onť jest král slávy. Sélah.

Ž 24, 1-10

Verš 1
Žalm Davidův. Hospodinova jest země, a plnost její, okršlek země, i ti, kteříž obývají na něm.
Ex 19:5 - Protož nyní, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého, a ostříhati smlouvy mé, budete mi lid zvláštní mimo všecky lidi, ačkoli má jest všecka země.
Dt 10:14 - Aj, Hospodina Boha tvého jest nebe i nebesa nebes, země a všecky věci, kteréž jsou na ní.
Jób 41:11 - Z chřípí jeho vychází dým, jako z kotla vroucího aneb hrnce.
Ž 50:12 - Zlačním-li, nic tobě o to nedím; nebo můj jest okršlek zemský i plnost jeho.
1Kor 10:26 - Nebo Páněť jest země i plnost její.
1Kor 10:28 - Pakli by vám někdo řekl: Toto jest modlám obětované, nejezte pro toho, jenž oznámil, a pro svědomí. Páně zajisté jest země i plnost její.

Verš 3
Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho?
Ž 15:1 - Žalm Davidův. Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? Kdo bydliti bude na hoře svaté tvé?
Iz 33:14 - Zděsili se na Sionu hříšníci, podjala hrůza pokrytce, řkoucí: Kdož by z nás mohl ostáti před ohněm sžírajícím? Kdož by z nás mohl ostáti před plamenem věčným?

Z 24 - Žalm vznikol pravdepodobne v čase, keď preniesli archu zmluvy na vrch Sion, kde Dávid postavil nový stan, aby mal Boh dôstojnejší príbytok na zemi (2 Sam 6,17 a 5,6-10).

Z 24,2 - Porov. 75,4; Iz 42,5.