výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(BKR - Český - Kralický)

Ž 5, 1-12

1 Přednímu zpěváku na nechilot, žalm Davidův. 2 Slova má slyš, Hospodine, porozuměj tužebnému úpění mému. 3 Pozoruj hlasu volání mého, králi můj a Bože můj; nebo se tobě modlím. 4 Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu. 5 Nebo ty, ó Bože silný, neoblibuješ bezbožnosti, nemá místa u tebe nešlechetník. 6 Neostojí blázniví před očima tvýma, v nenávisti máš všecky činitele nepravosti. 7 Zatratíš mluvící lež. Člověka ukrutného a lstivého v ohavnosti má Hospodin. 8 Já pak ve množství milosrdenství tvého vejdu do domu tvého, klaněti se budu k svatému chrámu tvému v bázni tvé. 9 Hospodine, proveď mne v spravedlnosti své, pro ty, jenž mne střehou; spravuj přede mnou cestu svou. 10 Neboť není v ústech jejich žádné upřímnosti, vnitřnosti jejich plné nešlechetnosti, hrob otevřený hrdlo jejich, jazykem svým lahodně mluví. 11 Zkaz je, ó Bože, nechať padnou od rad svých; pro množství nešlechetností jejich rozptyl je, poněvadž odporní jsou tobě. 12 A ať se všickni v tě doufající radují, na věky ať plésají, když je zastírati budeš; ať se v tobě veselí, kteřížkoli milují jméno tvé. [ (Psalms 5:13) Nebo ty, Hospodine, požehnáš spravedlivému, a jako štítem přívětivostí svou vůkol zastřeš jej. ]

Ž 5, 1-12

Verš 9
Hospodine, proveď mne v spravedlnosti své, pro ty, jenž mne střehou; spravuj přede mnou cestu svou.
Ž 34:16 - Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:
Ž 94:20 - Zdaliž se k tobě přitovaryší stolice převráceností těch, jenž vynášejí nátisk mimo spravedlnost,
Rim 3:13 - Hrob otevřený hrdlo jejich, jazyky svými lstivě mluvili, jed lítých hadů pod rty jejich.

Z 5,4 - "Za rána" - v čase Božej priazne.

Z 5,11 - Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, vyjadruje sa v týchto žalmoch túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5,43-48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.