výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 25, 1-22

1 Dávidov žalm. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu, 2 tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. 3 Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. 4 Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. 5 Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň. 6 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. 7 Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. 8 Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. 9 Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách. 10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. 11 Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký. 12 Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. 13 Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme. 14 Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu. 15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel. 16 Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý. 17 Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní. 18 Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky. 19 Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli a nenávidia ma ukrutne. 20 Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe. 21 Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, veď sa pridŕžam teba. 22 Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.

Ž 25, 1-22

Verš 2
tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Ž 22:5 - V teba dúfali naši otcovia; dúfali a vyslobodil si ich.
Ž 31:1 - Zbormajstrovi. Dávidov žalm.
Ž 34:5 - Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

Verš 3
Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.
Iz 28:16 - Preto takto hovorí Pán, Jahve: „Hľa, ja položím na Sione kameň, kameň vyskúšaný, uholný, vzácny, pevne zasadený. Kto uverí, nezakolíše.
Rim 10:11 - Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

Verš 4
Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.
Ž 27:11 - Ukáž mi, Pane, svoju cestu a priveď ma na správny chodník, lebo mám mnoho nepriateľov.
Ž 86:11 - Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.
Ž 119:1 - Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Verš 6
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Ž 103:17 - No milosrdenstvo Pánovo je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
Ž 106:1 - ALELUJA. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 107:1 - Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Ž 117:2 - lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá naveky.
Ž 136:1 - Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
Jer 33:11 - hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas mladuchy, hlas tých, čo hovoria: »Oslavujte Pána zástupov, pretože Pán je dobrý, pretože jeho milosrdenstvo trvá naveky« a čo nesú obetu vďaky do Pánovho domu, lebo zmením osud krajiny ako na začiatku, hovorí Pán.

Z 25 - Žalm je alfabetický, verše sa začínajú jednotlivými písmenami hebrejskej abecedy.