výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 25, 1-22

1 Davidův. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, 2 v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. 3 Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou. 4 Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách. 5 Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. 6 Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. 7 Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine. 8 Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. 9 On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. 10 Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. 11 Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je velká. 12 Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. 13 Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. 14 Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu. 15 Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy. 16 Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. 17 Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkostí. 18 Pohleď na mé pokoření, na moje trápení, sejmi ze mne všechny hříchy. 19 Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak zavile mě nenávidí. 20 Ochraňuj můj život, vysvoboď mě, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. 21 Bezúhonnost a přímost mě chrání, svou naději skládám v tebe. 22 Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!

Ž 25, 1-22

Verš 2
v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
Ž 22:5 - Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.
Ž 31:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 34:5 - Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi, vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal.

Verš 3
Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe, zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.
Iz 28:16 - Proto praví toto Panovník Hospodin: "Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.
Rim 10:11 - neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.'

Verš 4
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.
Ž 27:11 - Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí.
Ž 86:11 - Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.
Ž 119:1 - Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon.

Verš 6
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.
Ž 103:17 - Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,
Ž 106:1 - Haleluja. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Ž 107:1 - Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
Ž 117:2 - neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.
Ž 136:1 - Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.
Jer 33:11 - hlas veselí, hlas radosti, hlas ženicha a hlas nevěsty, hlas těch, kteří vybízejí: »Chválu vzdejte Hospodinu zástupů, protože Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.« Budou tu i ti, kteří přinášejí do Hospodinova domu děkovnou oběť. Změním totiž úděl této země jako na počátku, praví Hospodin.

Z 25 - Žalm je alfabetický, verše sa začínajú jednotlivými písmenami hebrejskej abecedy.