výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 97, 1-12

1 Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! 2 Oblak a mrákota jsou kolem něho, spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. 3 Žene se před ním oheň, kolkolem sežehne jeho protivníky. 4 Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči. 5 Hory se před Hospodinem jako vosk taví, před Pánem veškeré země. 6 Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. 7 Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky; jemu se všichni bohové klanějí. 8 Sijón to slyší a raduje se, jásají dcery judské nad tvými soudy, Hospodine. 9 Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. 10 Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje. 11 Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. 12 Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

Ž 97, 1-12

Verš 1
Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství!
Ž 93:1 - Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
Ž 96:10 - Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.

Verš 10
Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.
Am 5:15 - Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova.
Rim 12:9 - Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Verš 4
Nad světem planou světla jeho blesků, země to vidí a svíjí se v křeči.
Zjv 4:5 - Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel - to je sedmero duchů Božích;
Ž 77:16 - Svůj lid jsi vykoupil vlastní paží, syny Jákobovy, Josefovy.

Verš 6
Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.
Ž 19:1 - Pro předního zpěváka. Žalm Davidův.
Ž 50:6 - Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bůh sám bude soudcem.

Z 97 - Autor Listu Hebrejom 7. verš tohto žalmu cituje podľa gréckej osnovy a dokazuje nim božstvo Ježiša Krista (Hebr 1,6). Žalm je tiež prorocký a opisuje príchod Božieho kráľovstva.

Z 97,1 - Pohnútkou k tejto všeobecnej radosti je príchod Pána v mesiášskych časoch, príchod Kráľa a Sudcu všetkých národov a všetkých končín sveta (Iz 42,10; 51,5).

Z 97,8 - "Dcéry Júdove" je hebraizmus a označuje všetky mestá a dediny júdskeho kráľovstva. A keďže Sion je stredobodom univerzálneho mesiášskeho kráľovstva, znázorňujú svetovú všeobecnosť.