výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 148, 1-14

1 Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách! 2 Chvalte ho, všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy. 3 Chvalte ho, slunce s měsícem, chvalte ho, všechny jasné hvězdy. 4 Chvalte ho, nebesa nebes, rovněž vody nad nebesy, 5 chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno, 6 on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine. 7 Ze země ať chválí Hospodina netvoři a všechny propastné tůně, 8 oheň, krupobití, sníh i mlha, bouřný vichr, který plní jeho slovo, 9 horstva a všechny pahorky, ovocné stromy a všechny cedry, 10 zvěř a všechna dobytčata, plazi, okřídlené ptactvo, 11 králové země a všechny národy, vladaři a všichni soudci země, 12 jinoši i panny, starci i mladí. 13 Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem. 14 Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.

Ž 148, 1-14

Verš 1
Haleluja. Chvalte Hospodina z nebes, chvalte ho ve výšinách!
Zjv 5:13 - A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!"
Lk 2:14 - "Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení."

Verš 14
Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.
Ž 132:17 - Zde dám pučet Davidovu rohu, svému pomazanému budu pečovat o planoucí světlo.

Verš 5
chvalte Hospodinovo jméno! Vždyť on přikázal, a bylo to stvořeno,
Gn 1:6 - I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"
Ž 33:6 - Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Ž 33:9 - Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí.

Verš 6
on tomu dal povstat navěky a navždy, nařízení, které vydal, nepomine.
Ž 104:5 - Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.
Ž 119:91 - Podle tvých soudů vše stojí dodnes, to všechno jsou tvoji služebníci.
Jób 14:5 - Jestliže jsou stanoveny jeho dny, počet jeho měsíců je ve tvé moci, nepřekročí cíl, jejž jsi mu vytkl.
Jób 14:13 - Kéž bys mě skryl v podsvětí a schoval mě, než pomine tvůj hněv, stanovil mi lhůtu a pamatoval na mě.
Jób 26:10 - Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.
Jób 38:33 - Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi?
Jer 31:35 - Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení, který vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí, jehož jméno je Hospodin zástupů:
Jer 33:25 - Toto praví Hospodin: Jakože jsem ustanovil svou smlouvu se dnem a nocí jako směrnici pro nebe i zemi,

Verš 13
Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.
Prís 18:10 - Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.
Iz 12:4 - V onen den řeknete: "Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.

Z 148 - Celý svet je Božím dielom, preto má všetko tvorstvo oslavovať Pána.

Z 148,1-7 - Pánova chvála má začať na nebesiach. Pána majú chváliť v prvom rade nadzemské bytosti, anjeli. Anjeli sa volajú aj "nebeské mocnosti" alebo nebeské "voje" (Ž 33,6 atď.).

Z 148,14 - Všetko tvorstvo má chváliť Pána aj kvôli Izraelu, ktorý Pán vyslobodil z poddanstva, dal mu veľkú moc - dosl. "povýšil jeho roh" (Ž 18,3; 75,11 atď.) - a spojil sa s ním úzkym zväzkom zmluvy.