výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 29, 1-11

1 Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu. 2 Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu. 3 Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem. 4 Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti. 5 Hospodinův hlas poráží cedry, Hospodin poráží cedry libanónské. 6 Nutí poskakovat Libanón jak býčka, Sirjón jako mládě jednorožce. 7 Hospodinův hlas křeše plameny ohně. 8 Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči, Hospodin nutí svíjet se v křeči poušť Kádeš. 9 Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!" 10 Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky. 11 Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Žalm Davidův. Přiznejte Hospodinu, synové Boží, přiznejte Hospodinu slávu a sílu.
Ž 96:7 - Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc,

Verš 10
Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit jako král navěky.
Ž 10:16 - Hospodin je Králem navěky a navždy, pronárody zmizí z jeho země.

Verš 3
Hospodinův hlas burácí nad vodami, zahřímal Bůh slávy, Hospodin nad mocným vodstvem.
Ex 9:23 - Když Mojžíš vztáhl svou hůl k nebi, dopustil Hospodin hromobití a krupobití. Na zemi padal oheň. Tak Hospodin spustil krupobití na egyptskou zemi.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.