výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 29, 1-11

1 Ein Psalm; von David. Gebet Jehova, ihr Söhne der Starken, gebet Jehova Herrlichkeit und Stärke! 2 Gebet Jehova die Herrlichkeit seines Namens; betet Jehova an in heiliger Pracht! 3 Die Stimme Jehovas ist auf den Wassern; der Gott der Herrlichkeit donnert, Jehova auf großen Wassern. 4 Die Stimme Jehovas ist gewaltig, die Stimme Jehovas ist majestätisch. 5 Die Stimme Jehovas zerbricht Zedern, ja, Jehova zerbricht die Zedern des Libanon; 6 und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirjon wie einen jungen Wildochsen. 7 Die Stimme Jehovas sprüht Feuerflammen aus; 8 Die Stimme Jehovas erschüttert die Wüste, Jehova erschüttert die Wüste Kades. 9 Die Stimme Jehovas macht Hindinnen kreißen, und entblößt die Wälder; und in seinem Tempel spricht alles: Herrlichkeit! 10 Jehova thront auf der Wasserflut, und Jehova thront als König ewiglich. 11 Jehova wird Stärke geben seinem Volke, Jehova wird sein Volk segnen mit Frieden.

Ž 29, 1-11

Verš 1
Ein Psalm; von David. Gebet Jehova, ihr Söhne der Starken, gebet Jehova Herrlichkeit und Stärke!
Ž 96:7 - Gebet Jehova, ihr Völkerstämme, gebet Jehova Herrlichkeit und Stärke!

Verš 10
Jehova thront auf der Wasserflut, und Jehova thront als König ewiglich.
Ž 10:16 - Jehova ist König immer und ewiglich; die Nationen sind umgekommen aus seinem Lande.

Verš 3
Die Stimme Jehovas ist auf den Wassern; der Gott der Herrlichkeit donnert, Jehova auf großen Wassern.
Ex 9:23 - Und Mose streckte seinen Stab aus gen Himmel, und Jehova sandte Donner und Hagel, und Feuer fuhr zur Erde. Und Jehova ließ Hagel auf das Land Ägypten regnen.

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.