výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Ž 29, 1-11

1 (28:1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, 2 (28:2) воздайте Господу славу имени Его; поклонитесь Господу в благолепном святилище Его . 3 (28:3) Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими. 4 (28:4) Глас Господа силен, глас Господа величествен. 5 (28:5) Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские 6 (28:6) и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан иСирион, подобно молодому единорогу. 7 (28:7) Глас Господа высекает пламень огня. 8 (28:8) Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес. 9 (28:9) Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе. 10 (28:10) Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. 11 (28:11) Господь даст силу народу Своему, Господь благословит народ Свой миром.

Ž 29, 1-11

Verš 1
(28:1) Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь,
Ž 96:7 - (95:7) Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь;

Verš 10
(28:10) Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек.
Ž 10:16 - (9:37) Господь – царь на веки, навсегда; исчезнут язычники с земли Его.

Verš 3
(28:3) Глас Господень над водами; Бог славы возгремел, Господь над водами многими.
Ex 9:23 - И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и послал Господь град на землю Египетскую;

Z 29 - Tento žalm je jednou z najkrajších čiastok lyriky Starého zákona. Vedúcim tónom žalmu je "Hlas Pánov", ktorý zaznieva v rozličných podobách a žalmista ho zachytáva smelými obrazmi. V Palestíne nie sú búrky také časté ako u nás. Preto tamojší ľudia prežívajú priebeh búrky omnoho živšie než my. V búrke a v jej sprievodných javoch vidia prejav Božej moci, pre nich je búrka "Hlas Pánov".

Z 29,1 - Kto sú "synovia Boží", je sporné. Môžu to byť anjeli, ktorí si pre svoju blízkosť a spojenie s Bohom zasluhujú meno "synov Božích" ako v Jób 1,6; 38,7; Ž 89,7, ale môžu to byť aj nábožní ľudia (Jób 2,11; Múd 2,13-16; 18; Gn 6,2), Pánovi ctitelia alebo niektorí význační členovia Izraela ako kňazi, sudcovia atď. Prikláňame sa k mienke, že sú to "anjeli", inak by sa 9. verš "a v jeho chráme všetci volajú: Sláva" musel vysvetľovať veľmi naturalisticky.

Z 29,6 - Sarion - fenické pomenovanie Hermonu, najvyššieho končiara v Libanonskom pohorí.