výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(CEP - Český - Ekumenický preklad)

Ž 96, 1-13

1 Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu, celá země! 2 Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, 3 vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, 4 neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. 5 Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe. 6 Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho. 7 Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu, přiznejte Hospodinu slávu a moc, 8 přiznejte Hospodinu slávu jeho jména! Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho, 9 v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země! 10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva. 11 Nebesa se zaradují, rozjásá se země, moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, 12 pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese 13 vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

Ž 96, 1-13

Verš 9
v nádheře svatyně se klaňte Hospodinu! Svíjej se před ním, celá země!
Ž 29:2 - Přiznejte Hospodinu slávu jeho jména, v nádheře svatyně klanějte se Hospodinu.

Verš 13
vstříc Hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.
Ž 98:9 - vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.
Zjv 19:11 - A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.