výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ELB - Nemecký - Elberfelder)

Ž 96, 1-13

1 Singet Jehova ein neues Lied, singet Jehova, ganze Erde! 2 Singet Jehova, preiset seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag seine Rettung! 3 Erzählet unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten! 4 Denn groß ist Jehova und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter. 5 Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, aber Jehova hat die Himmel gemacht. 6 Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. 7 Gebet Jehova, ihr Völkerstämme, gebet Jehova Herrlichkeit und Stärke! 8 Gebet Jehova die Herrlichkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe und kommet in seine Vorhöfe! 9 Betet Jehova an in heiliger Pracht! Erzittert vor ihm, ganze Erde! 10 Saget unter den Nationen: Jehova regiert! Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit. 11 Es freue sich der Himmel, und es frohlocke die Erde! Es brause das Meer und seine Fülle! 12 Es frohlocke das Gefilde und alles, was darauf ist! Dann werden jubeln alle Bäume des Waldes- 13 vor Jehova; denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten: er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, und die Völker in seiner Treue.

Ž 96, 1-13

Verš 9
Betet Jehova an in heiliger Pracht! Erzittert vor ihm, ganze Erde!
Ž 29:2 - Gebet Jehova die Herrlichkeit seines Namens; betet Jehova an in heiliger Pracht!

Verš 13
vor Jehova; denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten: er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, und die Völker in seiner Treue.
Ž 98:9 - vor Jehova! Denn er kommt, die Erde zu richten: Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit.
Zjv 19:11 - Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.