výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 96, 1-13

1 Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! 2 Spievajte Hospodinovi, zvelebujte jeho meno, deň čo deň ohlasujte jeho spásu! 3 Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými národmi, 4 lebo Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály, báť sa ho treba viac než všetkých bohov. 5 Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia. 6 Predchádza ho velebná dôstojnosť, moc a nádhera je v jeho svätyni. 7 Rodiny národov, vzdávajte Hospodinovi, vzdávajte Hospodinovi slávu a moc! 8 Vzdávajte Hospodinovi slávu hodnú jeho mena! Prineste obetný dar a vstúpte do jeho nádvorí! 9 Vzývajte Hospodina v posvätnej nádhere! Chvej sa pred ním celá zem! 10 Hlásajte medzi pohanmi: Hospodin kraľuje! Svet je založený pevne, nepohne sa! On súdi národy spravodlivo. 11 Nech sa radujú nebesia a plesá zem, nech hučí more i to, čo je v ňom! 12 Nech jasá pole i všetko, čo je na ňom! Nech plesajú všetky lesné stromy 13 pred Hospodinom, lebo prichádza, prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.

Ž 96, 1-13

Verš 9
Vzývajte Hospodina v posvätnej nádhere! Chvej sa pred ním celá zem!
Ž 29:2 - Velebte slávu Hospodinovho mena! Klaňajte sa Hospodinovi pri jeho svätom zjavení.

Verš 13
pred Hospodinom, lebo prichádza, prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa svojej pravdy.
Ž 98:9 - pred Hospodinom, lebo prichádza súdiť zem. On bude spravodlivo súdiť svet a národy podľa práva.
Zjv 19:11 - Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo.

Z 96 - Žalmista týmto žalmom povzbudzuje izraelský ľud, aby pozdravoval a oslavoval Pána, neviditeľného Kráľa, ktorý tróni na arche zmluvy a teraz prichádza do svätyne. V tomto Kráľovi majú však pozdraviť aj všeobecného Kráľa mesiášskych časov. - Žalmista v prítomnej oslave vidí viac, než sa ukazuje oku, vidí na konci časov prichádzať Pána, ktorý ide založiť mesiášske kráľovstvo. Žalm je mesiášsky v tom zmysle, že všetky národy povoláva chváliť a oslavovať Boha a ohlasuje súd nad nimi.

Z 96,1 - "Pieseň novú", lebo staršie chválospevy už nestačia na to, aby vystihli veľkosť budúceho prejavu a zjavenia sa Božej velebnosti a moci.

Z 96,4 - Všetci tí, čo u pohanských národov nosia meno "boh", sú nič, prázdnota, "výmysly", netreba sa ich báť, netreba ich poslúchať, sú to mŕtve a bezmocné figúrky. Iba Jahve je Boh, lebo on všetko stvoril.