výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 95, 1-11

1 Poďte, plesajme pred Hospodinom, zvučne oslavujme Skalu našej spásy! 2 Predstúpme vďačne pred jeho tvár, zvučne ho velebme žalmami! 3 Veď Hospodin je veľký Boh, veľký Kráľ nad všetkými božstvami. 4 Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov. 5 Jeho je more, sám ho utvoril, aj pevnine dali tvar jeho ruky. 6 Poďte, skloňme sa, v úcte sa pokloňme, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom. 7 Veď on je náš Boh, my ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas: 8 Nezatvrdzujte si srdce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Massy, 9 kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy. 10 Štyridsať rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som: Je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty. 11 V hneve som teda prisahal: Nevojdú do môjho pokoja!

Ž 95, 1-11

Verš 8
Nezatvrdzujte si srdce ako v Meríbe, ako na púšti v deň Massy,
Ex 17:7 - To miesto nazval Massa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Hospodina, keď pochybovačne hovorili: Je medzi nami Hospodin alebo nie?
Nm 20:1 - V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Sín. Ľud sa utáboril v Kádeši, kde zomrela Mirjam, a kde ju aj pochovali.
Nm 20:3 - Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu: Kiežby sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom.
Nm 20:13 - Sú to vody Meríby, kde sa Izraeliti protivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svätosť.
Dt 6:16 - Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste ho pokúšali v Masse.

Verš 9
kde ma vaši otcovia pokúšali a skúšali, hoci videli moje činy.
Heb 3:9 - kde ma skúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky

Verš 10
Štyridsať rokov sa mi protivilo toto pokolenie. Povedal som: Je to ľud, čo blúdi srdcom, nepozná moje cesty.
Heb 3:17 - A na koho zanevrel na štyridsať rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich telá popadali na púšti?

Verš 4
Hlbiny zeme má vo svojej ruke, patria mu končiare vrchov.
Jób 26:6 - Pred ním je podsvetie obnažené a miesto skazy nie je prikryté.

Verš 7
Veď on je náš Boh, my ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie. Kiežby ste dnes počuli jeho hlas:
Ž 100:3 - Vedzte, že Hospodin je Boh, on nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny.
Heb 3:7 - Preto, ako hovorí Duch Svätý: Dnes, keď počujete jeho hlas,

Z 95 - Žalm sa rozdeľuje na dve čiastky: I (1-5) žalmista vyzýva ľud k oslave Boha, lebo on je Kráľom celej zeme, ktorú stvoril; II (6-11) opäť povoláva chváliť Pána, lebo je pastierom izraelského ľudu, ktorého majú všetci uznať a poslúchať, ak nechcú byť potrestaní a odvrhnutí ako otcovia na púšti.

Z 95,9 - "Meríba" významovo značí miesto "sporu, hádky" (Ex 17,1-7). "Massa" označuje miesto "pokúšania" (Nm 20,2.3).