výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 94, 1-23

1 Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa! 2 Povstaň, Sudca zeme, pyšným daj odplatu. 3 Dokedy, Hospodin, budú bezbožníci, dokedy budú bezbožníci jasať? 4 Hovoria rúhavo a vyzývavo, vystatujú sa všetci zločinci. 5 Šliapu po tvojom ľude, Hospodin, utláčajú tvoje dedičstvo. 6 Vraždia vdovy a cudzincov, zabíjajú siroty. 7 Hovoria: Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma. 8 Majte rozum, vy tupci z ľudu! Vy nerozumní, kedy zmúdriete? 9 Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? 10 Či netrestá ten, kto karhá národy? Veď on učí človeka múdrosť! 11 Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť. 12 Blahoslavený, koho ty, Hospodin, karháš, vyučuješ podľa svojho zákona, 13 aby si mu doprial oddych pred príchodom zlých dní, kým sa bezbožníkovi nevykope jama. 14 Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo. 15 Na súde opäť zavládne spravodlivosť, pôjdu za ňou všetci, čo majú úprimné srdce. 16 Kto sa ma zastane proti zlosynom? Kto sa postaví za mňa proti páchateľom bezprávia? 17 Keby mi nebol pomohol Hospodin, takmer by som sa bol ocitol v ríši ticha. 18 Keď hovorím: Noha sa mi kĺže, tvoja milosť ma podopiera, Hospodin. 19 Keď mi príval starostí zviera vnútro, tvoja útecha dušu mi oblaží. 20 Či môže byť tvojím spojencom trón skazy, čo pod zdaním práva pácha samú krivdu? 21 Úskočne ohrozujú život spravodlivého a obviňujú nevinnú krv. 22 No Hospodin je mojou pevnosťou, môj Boh skalnou skrýšou. 23 Odplatí im ich neprávosť, ich vlastnou zlobou ich zničí, zničí ich Hospodin, náš Boh.

Ž 94, 1-23

Verš 1
Boh pomsty, Hospodin, Boh pomsty, zaskvej sa!
Dt 33:2 - Povedal: Zo Sinaja prišiel Hospodin, zažiaril im zo Seíru, zaskvel sa z vrchu Páran a prišiel do Meríby pri Kádeši, po jeho pravici bol planúci oheň.
Ž 50:2 - Zo Siona, z dokonalej krásy skvie sa Boh.
Ž 80:1 - Zbormajstrovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedectvo. Žalm.

Verš 7
Hovoria: Hospodin to nevidí, Jákobov Boh si to nevšíma.
Ž 10:11 - Myslí si: Boh zabudol, skryl si tvár, nikdy to neuvidí.
Ž 10:13 - Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si: Ty to nevyskúmaš?
Ž 59:7 - Vracajú sa po večeroch, zavýjajú sťa psy, pobehujú okolo mesta.

Verš 8
Majte rozum, vy tupci z ľudu! Vy nerozumní, kedy zmúdriete?
Ž 92:6 - Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodin, aké nesmierne hlboké tvoje myšlienky!

Verš 9
Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko?
Ex 4:11 - Hospodin mu však odpovedal: Kto dal človekovi ústa a kto ho robí nemým či hluchým, vidiacim alebo slepým? Nie som to azda ja, Hospodin?

Verš 11
Hospodin pozná zmýšľanie človeka, vie, že je len číra márnosť.
1Kor 3:20 - A zase: Pán pozná myšlienkymúdrych, že sú márne.

Verš 14
Veď Hospodin svoj ľud nezavrhne, neopustí svoje dedičstvo.
1Sam 12:22 - Hospodin nezavrhne svoj ľud pre svoje veľké meno, lebo z vás chce mať svoj ľud.
Rim 11:1 - Pýtam sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Veď aj ja som Izraelita z Abrahámovho potomstva z Benjamínovho kmeňa.

Z 94,7 - "Pán nevidí" a "nevie", neveria, že Boh bude trestať každú krivdu, každý hriech a každý zločin. Proti podobným neprístojnostiam a krivdám brojili aj proroci (Iz 1,23; 5,20-23; 10,1 n.; Jer 5,1 n.; Ez 22,7; Oz 4,2; Zach 7,10 atď.).

Z 94,17 - "V ríši mlčania", teda v šeóle (porov. Ž 115,17).