výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Ž 115, 1-18

1 Nie nám, Hospodin, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť! 2 Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? 3 Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. 4 Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia, 6 majú uši, ale nepočujú, majú nosy, ale nečuchajú, 7 majú ruky, ale nehmatajú, majú nohy, ale nechodia, z hrdla hláska nevydajú. 8 Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. 9 Izrael, dúfaj v Hospodina! On je tvojou pomocou a štítom. 10 Áronovci, dúfajte v Hospodina! On je vašou pomocou a štítom. 11 Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina! On vám je pomocou a štítom. 12 Hospodin na nás pamätá, žehná nás; žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, 13 žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. 14 Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov! 15 Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. 16 Nebesia patria Hospodinovi, zem dal ľuďom. 17 Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina, nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha, 18 ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!

Ž 115, 1-18

Verš 5
Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, ale nevidia,
Dt 4:28 - Tam budete slúžiť bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú.
Jer 10:3 - Veď modly národov sú márnosťou. Je to iba drevo, sekerou zoťaté v lese, dielo vytvorené rukou umelca.
Jer 10:9 - tepaným striebrom, dovezeným z Taršíša, a zlatom z Úfazu, dielom rúk remeselníka a zlievača, odetým do červeného a modrého purpuru. Veď to všetko je dielo zručných umelcov.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).