výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 115, 1-18

1 Nie nám, ó Hospodine, nie nám, ale menu svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť! 2 Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? 3 Ale náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči. 4 Ich modly sú striebro a zlato, dielo ľudských rúk. 5 Ústa majú - nevravia; oči majú - nevidia; 6 uši majú - nepočujú; nos majú - nevoňajú; 7 ruky majú - nehmatajú; nohy majú - nechodia; svojím hrdlom nevolajú. 8 Tí, čo ich zhotovili, budú im podobní, i každý, kto v nich dúfa. 9 Izrael, dúfaj v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 10 Dom Áronov, dúfaj v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 11 Vy, ktorí sa bojíte Hospodina, dúfajte v Hospodina! On je im pomocou a štítom. 12 Hospodin pamätá na nás, požehná, požehná dom Izraelov, požehná dom Áronov, 13 požehná tých, ktorí sa boja Hospodina, najmenších s najväčšími. 14 Rozmnož vás, Hospodin, vás, vašich synov! 15 Ste požehnaní Hospodina, Stvoriteľa neba i zeme. 16 Nebesá sú nebesami Hospodinovými, zem dal synom ľudským. 17 Mŕtvi nechvália Hospodina, ani nikto z tých, čo zostupujú do miesta umĺknutia, 18 ale my dobrorečiť budeme Hospodinovi odteraz až naveky. Haleluja!

Ž 115, 1-18

Verš 5
Ústa majú - nevravia; oči majú - nevidia;
Dt 4:28 - Tam budete slúžiť bohom, dielu ľudských rúk z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú.
Jer 10:3 - Veď náboženstvo národov je nič, len drevo vyťaté v hore, dielo umelcovej ruky zhotovené sekerou.
Jer 10:9 - tepané striebro, dovezené z Taršíša, a zlato z Úfázu, dielo umelca z rúk zlievača; fialová a purpurová látka je ich odev, všetko je to dielo znalcov.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).