výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 5, 1-13

1 Pre hudobný prednes na flaute. Žalm Dávidov. 2 Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! 3 Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím. 4 Čuj, Hospodine, hlas môj zrána; zrána Ti robím prípravy a vyčkávam. 5 Lebo Ty nie si Bohom, ktorý záľubu má v bezbožnosti; u Teba nemá miesta nešľachetník. 6 Chvastaví nesmú sa Ti postaviť pred oči; Ty nenávidíš všetkých, ktorí pášu neprávosť. 7 Zahubíš luhárov; vrah a klamár ošklivia sa Hospodinovi. 8 Ale ja z Tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do Tvojho domu, pred Tvojím svätým chrámom klaňať sa budem v bázni pred Tebou. 9 Hospodine, veď ma vo svojej spravodlivosti, pre tých, čo za mnou sliedia, urovnaj svoju cestu predo mnou. 10 Lebo niet nič istého v ich ústach; ich vnútro je samá skaza; ich hrdlo otvorený hrob; jazykom úlisne hovoria. 11 Bože, daj im pykať! Nech padnú pre svoje úmysly; zažeň ich pre mnohé priestupky, lebo sa Tebe postavili na odpor. 12 Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. 13 Lebo Ty žehnáš spravodlivého, ó Hospodine; láskavosťou kryješ ho ako štítom.

Ž 5, 1-13

Verš 9
Hospodine, veď ma vo svojej spravodlivosti, pre tých, čo za mnou sliedia, urovnaj svoju cestu predo mnou.
Ž 34:16 - Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie.
Ž 94:20 - Či Ti je spojencom trón zvrátenosti, čo pôsobí biedu pod menom zákona?
Rim 3:13 - Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami,

Z 5,4 - "Za rána" - v čase Božej priazne.

Z 5,11 - Podobné výzvy, aby sa Boh odplatil svojim nepriateľom a nepriateľom veriacich, sú v žalmoch časté. V čase, keď panovala starozákonná predstava o odplate výlučne za tohto života, vyjadruje sa v týchto žalmoch túžba po spravodlivosti. Ale bezprostredná skúsenosť a ďalšie zjavenie túto predstavu očisťujú (pozri Knihu Jób), kým Nový zákon nevyzve človeka, aby prekonal seba samého v láske k nepriateľom (Mt 5,43-48). Aby sa však vyhlo nesprávnemu chápaniu týchto žalmov, Cirkev ich vynechala zo svojej liturgickej modlitby.