výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

Ž 103, 1-22

1 Dávidov.Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a celé moje vnútro Jeho svätému menu! 2 Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! 3 On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. 4 Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. 5 Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol. 6 Hospodin koná spravodlivé skutky a dáva právo všetkým utláčaným. 7 Mojžišovi dal poznať svoje cesty i Izraelcom svoje skutky. 8 Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. 9 Nebude sa ustavične prieť, nebude sa naveky hnevať. 10 Nenakladá s nami podľa našich hriechov a neodpláca nám podľa našich vín. 11 Veď ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa Ho boja. 12 Ako ďaleko je východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše prestúpenia. 13 Ako sa zmilováva otec nad synmi, tak sa Hospodin zmilováva nad tými, čo sa Ho boja. 14 Veď On vie, ako sme utvorení, a v pamäti má, že sme prach. 15 Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet. 16 Lebo ak sa vietor preženie nad ním, už ho niet, a nepozná ho viac jeho miesto. 17 Ale milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja, a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, 18 na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili. 19 Hospodin na nebi si upevnil svoj trón a Jeho kráľovská moc nad všetkým panuje. 20 Dobrorečte Hospodinovi, Jeho anjeli, i silní hrdinovia, plniac Jeho príkazy a poslúchajúc hlas Jeho slova! 21 Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho voje, vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu! 22 Dobrorečte Hospodinovi všetky Jeho diela, na všetkých miestach Jeho panovania! Dobroreč, duša moja, Hospodinovi!

Ž 103, 1-22

Verš 8
Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti.
Ex 34:6 - I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti,
Nm 14:18 - Hospodin je dlho zhovievajúci a hojný v milosti, On odpúšťa neprávosť a priestupok, ale nenecháva bez trestu, avšak trestá neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia.
Dt 5:10 - a preukazujem milosť tisícom tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
Neh 9:17 - Nechceli poslúchať, nepamätali na Tvoje divné skutky, ktoré si konal s nimi, ale zatvrdili sa, vzali si do hlavy vrátiť sa do svojho otroctva v Egypte. Ale Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti, preto si ich neopustil.
Ž 86:15 - Ale Ty, Pane, si ľútostivý a milostivý Boh, zhovievajúci, hojný v milosti a vernosti.
Ž 145:8 - Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievavý a veľký v milosti.
Jer 32:18 - Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich - Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností -

Verš 9
Nebude sa ustavične prieť, nebude sa naveky hnevať.
Iz 57:16 - Lebo nebudem sa prieť naveky a nebudem sa navždy hnevať; lebo zmizol by duch spred mojej tváre i dýchanie, ktoré som ja utvoril.
Jer 3:5 - Či sa naveky bude hnevať a navždy prechovávať hnev? Tak si hovorila, ale zlo si páchala, koľko si vládala.

Verš 18
na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú a pamätajú na Jeho príkazy, aby ich plnili.
Dt 7:9 - Vedz teda, že len Hospodin, tvoj Boh, je Bohom; verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo Ho milujú a Jeho príkazy zachovávajú,

Verš 21
Dobrorečte Hospodinovi, všetky Jeho voje, vy, čo Mu slúžite, plniac Jeho vôľu!
Gn 32:2 - Keď Jákob šiel svojou cestou, stretli ho Boží anjeli.
1Kr 22:19 - Ten však pokračoval: Počuj teraz slovo Hospodinovo: Videl som Hospodina sedieť na tróne. Všetky nebeské voje stáli pred Ním po Jeho pravici a ľavici.
Ef 3:10 - aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá múdrosť Božia
Kol 1:16 - lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho.

Verš 15
Dni človeka sú ako tráva a kvitne ako poľný kvet.
Ž 90:5 - Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší;
Jób 14:1 - Človek narodený zo ženy žije krátko, ale je plný vzrušenia.
Ž 90:5 - Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší;
Jak 1:10 - a bohatý svojou poníženosťou, pretože sa pominie ako kvet trávy.
1Pt 1:24 - Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy: uschla tráva, opršal kvet,

Z 103,5 - "Obnovuje mladosť ako orlovi" - sv. Hieronym k Iz 40,31: "Hovorievame, že starý orol omladne, keď mu vymenia krídla."

Z 103,8 - Tieto slová sú aj v Ex 34,6, kde ich hovorí sám Pán (porov. Ž 145,8).

Z 103,16 - "Nezostane po ňom ani stopa" (Ž 90,5; Iz 40,6-8; Jób 7,10; 8,18; 14,2 atď.). - Človek je úbohý, pominuteľný tvor, Božie milosrdenstvo a láska sú však večné.